Kazanım Testleri

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Anadolu’da İslam – 3 (2019-2020)

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Anadolu’da İslam
TESTİN ADI:Anadolu’da İslam – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Anadolu’da İslam – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki bilgilerin hangisi Mevlana Celaleddin-i Rûmi’yle ilgili değildir?CEVAP
A

2) Semerkant ilim çevresinde yetişmiş, kelam, mezhepler, tefsir ve fıkıh alanında birçok eser vermiştir. “Te’vilatu’lKur’an” isimli tefsir kitabı önemli bir kaynak kabul edilmiştir. Onun dini anlama ve yorumlama tarzı, yeni Müslüman olmuş Türk dünyasının büyük bir kesimi üzerinde etkili olmuştur.
Bu parçada sözü edilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

3)
I. Ebu Hanife
II. İmam Eş’ari
III. İmam Maturidi
Numaralanmış âlimlerden hangileri Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olmuştur?CEVAP
E

4) Gazze’de doğmuş, Bağdat’ta vefat etmiştir. Mekke, Medine, Yemen, Mısır ve Bağdat’ta ilim tahsil etmiştir ve pek çok âlimden ders almıştır. “Kitabu’l-Umm” adıyla kaleme aldığı eser önemli kitaplarından biridir. İslam dünyasındaki en yaygın mezheplerden biri onun adıyla anılır.
Usul sahibi bu âlimin adı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

5) İmam Şafii ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

6)
Dikkatli ve ince anlayışlı, ayrıntılı bir şekilde bilen âlim; fıkıh âlimi, İslam hukukçusu demektir.
Bu anlam aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?CEVAP
C

7) I. Kitabu’t-Tevhid ve Te’vîlâtü’l-Kur’an adlı eserleri kaleme almıştır.
II. Türklerin İslam anlayışlarında en etkili olan âlimlerden biridir.
III. Devrinin seçkin âlimlerinden özellikle Hammâd b. Ebu Süleyman’dan ders almıştır.
Numaralanmış bilgilerden hangileri Ebu Hanife’yle ilgili değildir?CEVAP
A

8) I. Şiilere göre on iki imamdan biridir.
II. Eşarilik mezhebi onun adıyla anılmaktadır.
III. Siyasetten uzak durmuş ve ilimle uğraşmıştır.
Numaralanmış bilgilerden hangileri Cafer-i Sadık hakkındadır?CEVAP
D

9) Aşağıdaki bilgilerin hangisi İmam Eş’ari’yle ilgili değildir?CEVAP
E

10) İmam Şafiî usul konularını ele almış ve hukuk metodolojisiyle ilgili bir eser kaleme almıştır.
Şafii mezhebinin temellerini oluşturan bu meşhur kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

11) Aşağıdaki âlimlerden hangisi daha çok mutasavvıf yönüyle tanınmaktadır?CEVAP
E

12) Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’in Anadolu’ya yayılmasında, özellikle göçebe Türklerin İslamlaşmasında etkili rol oynamışlardır.CEVAP
D