Kazanım Testleri

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Güncel Dinî Meseleler – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Güncel Dinî Meseleler
TESTİN ADI:Güncel Dinî Meseleler – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Güncel Dinî Meseleler – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi dinî meselelerin çözümünde dikkate alınması gerekli olan ilkelerden biri değildir?CEVAP
A
2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Güncel dini meselelerin çözümünde öncelikle Kur’an ve sünnete başvurulur. Bu iki kaynakta sorunla ilgili doğrudan bir hüküm bulunamadığında İslam’ın temel ilkelerine göre çözüm aranır. Bu amaçla sahabe görüşleri, icma ve müçtehitlerin içtihatları incelenir. Müçtehit, güncel sorunlara İslam’a uygun çözüm bulmak için elinden gelen gayreti göstererek bir görüşe ulaşır.

2) Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?CEVAP
C

3) Bu metinde;
I. icma,
II. kıyas,
III. ayet ve hadisleri incelemek
yöntemlerindenden hangilerine değinilmemiştir?CEVAP
B

4)
• İslam’ı tebliğ etmekle, emirlerini uygulamakla, öğrenmek ve öğretmekle olur.
• Başkalarının canıyla birlikte kendisine emanet edilen bedeni korumak demektir.
• Düşünme gücünü zayıflatan ve işlevsiz hale getiren zararlı alışkanlıklardan uzak durmaktır.
• Meşru yollarla insan soyunun devamının sağlanmasıdır. İslam dini, nikâha çok önem vermiştir.
Bu açıklamalarla zarûrâtı diniyyeyle ilgili kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram dışta kalır?CEVAP
D

5)Mükellefin yapıp yapmamakta özgür bırakıldığı davranışlardır. Anlamı, caiz ve helal kavramlarının anlamıyla ilişkilidir. İslam bilginleri, caiz kelimesini daha çok sonraki devirlerde meselelerin dinî hükmünü ifade etmek için kullanmışlardır.
Bu parçada sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

6)
• Yapılması dinen hoş karşılanmayan fakat kesin ve açık delillerle de yasaklanmayan davranışlardır.
• Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese, Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranış.
Bu tanımlarla ilgili kavram çifti aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?CEVAP
D

7) “Hangi kazanç daha temiz ve helaldir?” sorusuna Hz. Peygamber “Kişinin elinin emeğiyle ve meşru olan her türlü alışverişle elde ettiği kazançtır.” cevabını vermiştir.
Bu hadisten,
I. Ticaret meşru yollarla yapılmalıdır.
II. Her konuda olduğu gibi alışveriş yaparken de dürüst olunmalıdır.
III. Helal kazanç elde etmek için kolay mesleklerden uzak durulmalıdır.
sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?CEVAP
C

8) İslam faizi, kumarı ve hile yapmayı yasaklamıştır. Bunlar, haram kazancı, borç batağına saplanmayı, varlığını kaybetmeyi ve sefalete düşmeyi engelleyen yasaklardır.
Bu yasaklar aşağıdaki zarurat-ı diniyyeden hangisini korumaya dönüktür?CEVAP
E

9) İslam dininin “can, akıl, din, mal ve nesli” korumaya dönük düzenlemeleri aşağıdakilerden hangisini korumakla ilgili değildir?CEVAP
B

10)
I. “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma! …” (İsra suresi, 37. ayet)
II. “Eksik ölçüp tartanların vay haline!” (Mutaffifîn suresi, 1. ayet)
III. “… Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur…” (Maide suresi, 32. ayet)
Numaralanmış ayetlerden hangileri zarurat-ı diniyye ile ilişkili değildir?CEVAP
A

11) İctihat kelimesi sözlükte herhangi bir işi gerçekleştirme yolunda olanca gücü harcamak anlamına gelmektedir. Kur’an ve sünnet gibi delillerden dinî hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip kimseye ise – – – – denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?CEVAP
C

12) Hz. Muhammed’in (sav.) vefatından sonra herhangi bir asırda müçtehitlerin bir meselenin dinî hükmü üzerinde ittifak etmeleridir.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?CEVAP
D