Kazanım Testleri

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Hint ve Çin Dinleri – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Hint ve Çin Dinleri
TESTİN ADI:Hint ve Çin Dinleri – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hint ve Çin Dinleri – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
• Hindistan’da ortaya çıkmış bir dindir.
• Belli bir kurucusu, inanç ve ibadet sistemi yoktur.
• Yoga, karma ve reenkarnasyon önemli kavramlardır.
Bu özellikler aşağıdaki dinlerden hangisiyle ilgilidir?CEVAP
C

2) Hinduizm’e göre toplum, her biri tanrı Brahma’nın bedeninden yaratıldığına inanılan sınıflara ayrılmıştır. Kast sistemi denilen sosyal sınıflar kesin sınırlarla birbirinden ayrılmıştır ve kastlar arası geçiş mümkün değildir. Bu sistemde insanlar kastlardan birine mensup olarak doğarlar ve hayatlarını o kast içerisinde sürdürürler. Kişi, içinde bulunduğu kastın gereklerine göre davranmak zorundadır.
Bu metinden, kast sitemiyle ilgili;
I. İnsanlar niteliklerine göre kategorilere ayrılmışlardır.
II. Farklı kast sınıfındaki kişiler birbirleriyle evlenemezler.
III. Toplumsal tabakalaşmayı dini bir temele dayandırmaktadırlar.
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
E

3) Kast sistemini oluşturan sınıflarla ilgili;
I. Vaisyalar – Çiftçiler ve esnaflar
II. Paryalar – Nirvana’ya ulaşmış olanlar
III. Kşatriyalar – Hükümdar ailesi ve savaşçılar
eşleştirmelerden hangileri doğrudur?CEVAP
D

4) Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’in özelliklerinden biridir?CEVAP
A

5) Hindular ruhun ölmezliğine, bir bedenden diğerine geçerek sürekli yaşadığına inanırlar. İnsanın ölümünden sonra ruhunun başka bir bedene geçmesinde, bir önceki bedende yaptığı iyilik ve kötülükler etkili olur. Ruh eğer iyilik yapmışsa yeniden doğuşunda derecesi yüksek, kötülük yapmışsa derecesi düşük olur. İnsan, eylemlerinin iyi ya da kötü olmasına göre hayvan, bitki, insan veya tanrı şeklinde doğabilir. Dolayısıyla insan, geçmişte ne yapmışsa gelecekte onun karşılığını görecektir.
Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
D

6)
• Kurucusu saray hayatını terk etmiştir.
• Ölüler reenkarnasyon inancı gereği yakılmaktadır.
• Milattan önce 6. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmıştır.
Bu özellikler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?CEVAP
E

7) Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm ve Budizm’in ortak özelliklerinden biri değildir?CEVAP
C

8)
• Hayat ızdıraptır.
• Izdırabın kaynağı arzulardır.
• Arzulardan kurtulmak için “Sekiz dilimli yol” olarak nitelenen ilkelere uymak gerekir.
Bu görüşler aşağıdaki şahısların hangisinindir?CEVAP
A

9)“Beni hor gördü, beni üzdü, beni yendi, beni soydu… Böyle düşünceleri olmayanlar nefretten kurtulurlar. Çünkü nefretin üstesinden nefret gelmez, nefretin üstesinden gelen sevgidir. Bu ebedi bir gerçektir.”
Buda’ya atfedilen bu söz ile aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı aynı doğrultudadır?CEVAP
C

10) Hinduizm’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

11) Aşağıdakilerden hangisinde Budizm’le ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?CEVAP
D

12) Buda’ya göre dinsel yaşamın amacı, dünya yaşamına ve dünya işlerine duyulan arzuyu sona erdirmektir. Bunu başaran birey aydınlanmaya ulaşabilir. Aydınlanmış insanın durumunu dile getiren sözcük “Nirvana”dır. Bu sözcük, “sönmek” anlamına gelir. Çünkü aydınlanma; hırsın, kötü niyetin ve aşırı arzuların insan yüreğinde yaktığı ateşin sönmesi demektir.
Bu metinden,
I. Nirvana olgunluğa erişmiş insanı ifade eder.
II. Din insanları kötülüklerden alıkoyan bir mekanizmadır.
III. Nirvana’ya ulaşabilmek için bütün dünya işleri terkedilmelidir.
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
C