Kazanım Testleri

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Hint ve Çin Dinleri – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Hint ve Çin Dinleri
TESTİN ADI:Hint ve Çin Dinleri – 2
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hint ve Çin Dinleri – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Kral, halkın ihtiyaçlarını yerine getirecek; bakanlar ona bu hususta yardım edecek, sıradan halk ise, üstündekilere itaat edecektir. Ailede babanın görevi, ailenin geçimini temin etmek, eşinin görevi, ev işlerini çekip çevirmek ve kardeşlerin görevleri hem birbirlerini sevmek hem de kendisinden büyüklere itaat etmektir.
Bu metinden, Konfüçyüs’ün yönetim ve toplum anlayışıyla ilgili;
I. Toplumsal gelişmenin sağlanabilmesi için bireysel gelişimin önü açılmalıdır.
II. Toplumdaki hiyerarşik düzenin getirdiği kurallara herkes uymalıdır.
III. Devlet, sosyal devlet anlayışıyla yönetilmelidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
E

2) Konfüçyüs, öğretilerini bir tanrı fikrine dayandırmamış, ancak zamanındaki yaygın inanca da saygılı olmuştur. Çin’de yaygın olan ve “Şangti” diye adlandırılan yüce Tanrı inancı Konfüçyanizm’de de devam etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olarak gösterilebilir?CEVAP
A

3) Konfüçyüs tarafından ileri sürülen görüşler, o öldükten sonra bir araya toplanıp kitap hâline getirilmiştir. Beş Klasik ve Dört Kitap’tan oluşan bu görüşler Konfüçyaniz’min kutsal metinlerini oluşturmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu “Beş Klasik”ten biri değildir?CEVAP
C

4) Konfüçyüs’ün Çin halkı tarafından olumlu karşılanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
E

5) Taoizm, Tao kavramı üzerine kuruludur. Tao, ezeli ve ebedîdir. O, kendiliğinden vardır. Her şeyin başlangıcıdır. Sadece tek bir gerçek vardır o da Tao’dur. Tao görünmez, tam anlamıyla bilinemezdir. O, ancak düşünce yoluyla kavranabilir.
Buna göre, Taoizm’in tanrı anlayışı;
I. İslam,
II. Hinduizm,
III. Hristiyanlık
dinlerinden hangileriyle benzerlik göstermektedir?CEVAP
A

6) Dinler özelliklerine göre belli sınıflara ayrılmış ve genellikle bir millete ait olan geleneksel yapıdaki dinlere millî dinler denilmiştir.
Buna göre aşağıdaki dinlerden hangileri millî dinlerden biri değildir?CEVAP
D

7) Çin’de yaygın olan dinlerden Taoizm’in kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

8) Konfüçyüs’ün hayatı yoksulluk içinde geçmiştir. On beş yaşından itibaren kendini ilme vermiş ve yirmi yaşında iken açtığı okulda öğrenci yetiştirmeye başlamıştır. Onun hedefi yeni görüşler ortaya koymak değil, eskilerin hikmetli sözlerini aktarmaktır. Konfüçyüs, eski bilgelerin erdemlerini yeni nesillere aktarmak suretiyle geçmişin seçkin idarecilerinin, Çin’e barış ve huzuru nasıl getirdiğini göstermeyi amaçlamıştır.
Bu metinden Konfüçyüs ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
E

9) Aşağıdakilerden hangisinde Taoizmin tanrı anlayışıyla ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?CEVAP
B

10) Lao-Tzu’ya göre, insanların bu dünyada acı, yoksulluk, üzüntü içerisinde olmasının sebebi yaptıklarının karşılığıdır. O, insan ömrünün giderek kısalmasını, insanın kötülüklerinden dolayı yıldızlar tarafından saldırıya uğramasına bağlamaktadır.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı bu metinde anlatılandan farklı bir konuyla ilgilidir?CEVAP
A

11)“On beş yaşında iken kendimi öğrenmeye verdim. Otuz yaşında irademe sahip olabildim. Kırk yaşında şüphelerden uzaklaştım. Elli yaşında Gök’ün emrini öğrendim. Altmış yaşında seziş yoluyla her şeyi kavradım. Yetmiş yaşında doğru olan şeylere zarar vermeden kalbimin isteklerini yerine getirebildim.”
Konfüçyüs’e atfedilen bu sözden;
I. Genç insanlar iradelerini kontrol edemezler.
II. Yaş ilerledikçe insan daha erdemli davranır.
III. Öğrenme hayat boyu devam eden bir süreçtir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
D