Kazanım Testleri

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
TESTİN ADI:İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Tasavvufi akımlar aşağıdakilerden hangisine daha çok yoğunlaşmıştır?CEVAP
A

2) Aşağıdakilerden hangisinin tasavvufi düşüncenin doğuşuna zemin hazırladığı savunulamaz?CEVAP
C

3) İslâm’ı, kulluğun gerektirdiği şekilde ahlak esasları ve nefis terbiyesi üzerinde yoğunlaşarak yaşama biçimidir.
Bu tanım aşağıdaki kavramların hangisine aittir?CEVAP
D

4) Tasavvufi düşüncenin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?CEVAP
E

5) Hz. Peygamberin sade yaşantısının, tasavvufi düşüncede bulunan aşağıdaki anlayışlardan hangisine kaynaklık ettiği söylenebilir?CEVAP
B

6) Tasavvufta seyr’ü sülûk diye ifade edilen ve bir manevi rehber önderliğinde uygulanan eğitim sürecinde, kalbi manevi hastalıklardan kurtarmaya ve nefsi kötü huylardan arındırmaya önem verilir.
Tasavvufi düşüncedeki bu eğitim süreciyle amaçlanan aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

7) “Tasavvufun aslı, kitaba ve sünnete uymak, nefsin dileklerinden ve dine aykırı olan şeylerden vazgeçmek, büyükleri saymak, özürleri kabul etmektir…”
Bu tanımda tasavvufla ilgili aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?CEVAP
B

8) Tasavvufi oluşumlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
D

9) Tasavvufi düşüncede önemli bir yer tutan aşağıdaki kavramlardan hangisi insan ilişkilerine yönelik değildir?CEVAP
E

10)
I. Fıkhî bilgi,
II. güzel ahlak,
III. kalp temizliği,
IV. nefis terbiyesi
kavramlarından hangileri tasavvufi düşünceyle doğrudan ilgili değildir?CEVAP
A

11) Tasavvufi düşünce ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
B

12)
Hz. Peygamber’in vefatından sonra ortaya çıkan olumsuzluklardan uzak durmak isteyen bazı Müslümanlar, toplumun çoğunluğundan farklı bir tavır sergilemişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tavırlardan biridir?CEVAP
C