Kazanım Testleri

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar – 3 (2019-2020)

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
TESTİN ADI:İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar – 3
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Uzlet, inziva, yalnızlık, tek başına yaşamak, topluma karışmamak anlamlarına gelir.
Tasavvuf ilminde ve Rifailik akımında önemli bir yeri olan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

2) Mevlana’ya göre Tanrıya ulaşmak için gerekli olan en önemli şey aşktır. O ancak yüreği sevgi ile dolu olan bir kimsenin gerçek anlamda ilahi aşka sahip olabileceğine inanıyordu. Ayrıca Mevlana’ya göre insanın gerçek anlamda özgürleşmesi de bu ilahi aşk ile mümkün olacaktır. Çünkü ancak kişi ilahi aşk vasıtasıyla kendisini bu dünyaya bağlayan ve bu geçici dünyanın kölesi haline getiren her türlü gelip geçici şeylerden sıyrılıp, gerçek özgürlüğe kavuşabilir.
Bu parçada aşağıdaki hususların hangisine değinilmemiştir?CEVAP
D

3) Bu tasavvufi akımda şiir ve musikiye ayrı bir önem verildiğinden dervişler, zaman zaman çeşitli müzik aletleri eşliğinde özel giysileriyle belli bir düzen içerisinde sema ayini yaparlar. Çünkü bu akıma göre sema, mutlak güzelliğe âşık olan insanın vecde gelmesini ve ilahi âleme yükselmesini simgeler.
Sema’yı bu şekilde kabul eden tasavvufi akım aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

4) İnsan hem dünyevi sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeli hem de Allah’ı her an hatırında tutmalıdır. Kalbi kötü duygu ve düşüncelerden arındırmalı, dinî emirleri yerine getirmelidir. Ayrıca kişi Allah’ı çokça zikretmelidir. Zikrin ise gizlice, kalpten yapılması esastır.
Bu ilkeler aşağıdaki tasavvufi oluşumlardan hangisine aittir?CEVAP
E

5)
• Zamanın kıymetini bilmek
• Zikirlerin sayısına dikkat etmek
• Her nefeste uyanık ve şuurlu olmak
Bu ilkeler aşağıdaki tasavvufi akımlardan hangisinin ilkeleridir?CEVAP
B

6) Tasavvufi düşüncede bir şeyhin nezaretinde, manevi yolculuğu ifade etmektedir. O, bir tarikata girme, intisap etme ve o tarikatın gereklerini yerine getirerek manevi bakımdan yol alma demektir.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?CEVAP
A

7) Aşağıdaki ilkelerden hangisi Mevleviliğin ilkelerinden biri değildir?CEVAP
E

8) Aşağıdaki mutasavvıflardan hangisi tarikat dönemi sufilerinden biri değildir?CEVAP
B

9) Tezkiye, nefsi manevi kirlerden arındırma, kusurlardan arıtıp temiz duruma getirme, anlamına gelir.
Buna göre aşağıdaki Mevlevilik akımında yer alan ilkelerden hangisi tezkiye ile ilişkilendirilebilir?CEVAP
D

10) “Tasavvuf tamamen edepten ibarettir.” diyen sufilere göre “edep” üzerinde tasavvufun doğuş döneminden itibaren önemle durulmuş bu kavramın tanımları, yorumları ve tasnifleri yapılmıştır. Birçok hayır ve faziletin kaynağı olan edebe uygun davranış tasavvufi hayatta çok geniş bir uygulama alanı bulmuştur. İlk sufiler, insan hayatını ilgilendiren her konuda edep kuralları koymuşlardır. Daha sonra tarikatlar döneminde bu kurallar “adab ve erkân” tabirleriyle ifade edilmiştir. Sufilere göre, tasavvuf ve tarikat terbiyesinin amacı, insanı Hakk’a ve halka karşı sorumlu davranmasını öğretmektir. Sufiler, zarafet ve nezaketin kaynağı olan bu anlayışı çok sık kullandıkları “Edep yahu!” sözüyle ifade etmişlerdir.
Bu metinin başlığı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

11) Tasavvuf, insanın kalbindeki kötü vasıflardan kurtulma çarelerini, kalpteki iyi vasıflar ve onları kazanma yollarını göstermeyi hedefler. Böylece manevi mertebeleri kat ederek en yüksek mertebe olan “insan-ı kâmil” mertebesine ulaşmayı amaçlar. İnsan-ı kâmil, Arapçada ‘olgun insan’ demektir. İnsan-ı kâmilden kastedilen, Kur’an ve hadislerde ifadesini bulan ahlaki olgunluğa ulaşmış Müslümanlardır. İnsan-ı kâmil şeriat, tarikat, hakikat ve marifet itibariyle tam ve olgun kişidir. Esasen tasavvuf eğitiminin amacı söz konusu bu dört hususu kemale erdirmekten ibarettir.
Bu metin, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?CEVAP
A