Kazanım Testleri

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – İslam ve Bilim – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:İslam ve Bilim
TESTİN ADI:İslam ve Bilim – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İslam ve Bilim – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Din, vahiy yoluyla Allah’ın gönderdiği buyruklar neticesinde oluşmuş sistematik bir bütündür. Bu mesajlar ve kurallar bütününün hedefi insanın anlam arayışına cevap oluşturarak hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmasını sağlamaktır. Bilim ise Allah’ın belli yasalara bağlı olarak yarattığı evreni ve hayatı, yine onun verdiği akıl sayesinde incelediğinden ilahî yönü olmakla beraber, insanın belli yöntemlerle oluşturduğu sistematik bir yapıdır. Başka bir ifadeyle bilim, insanın belli konulardaki araştırmaları, deney ve bulguları, akıl yoluyla ve sistematik olarak değerlendirmesiyle ulaştığı sonuçlardır. İnsan bilim aracılığı ile evrenin yasalarını keşfederek hayatı kolaylaştırmayı ve nihayetinde insanın mutlu olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda din ve bilimin kaynaklar ve yöntemlerde ayrılsalar bile amaçlarında bir birlikten söz edilebilir.
Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

2) Aşağıdaki ayetlerin hangisi aklı kullanmanın önemi ile ilgili değildir?CEVAP
D

3) Bilimsel gelişmeler sayesinde insanlar hem doğa olaylarına atfettikleri bilinmezlikten bir nebze kurtulmuşlar hem de doğal felaketlere karşı önlem alarak kendilerini korumaya çalışmışlardır. Örneğin ilk çağlarda bazı insanlar gök gürlemesi, şimşek çakması, güneş ve ay tutulması gibi olayların tanrıların öfkelenmesi sonucu ortaya çıktığına inanmışlardır. Bu nedenle de korkmuşlar, tanrılara kurbanlar sunmuşlardır. Bilim tabiat olaylarının nedenlerini açıklamış, insanların yersiz korkularını gidermelerine katkıda bulunmuştur.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?CEVAP
D

4) Din−bilim ilişkisiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
A

5) Din ve bilimin insan hayatındaki yeri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
D

6)
• “İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.”
• “İlim müminin yitik malıdır. Nerede bulursa alsın.”
• “İlim öğrenmek, her Müslüman erkek ve kadına farzdır.”
Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?CEVAP
B

7) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın, bilgi kaynağı olarak akla verdiği önemi doğrudan vurgulamaz?CEVAP
D

8) Din insanlara iyi, güzel ve doğru davranışlarda bulunmayı, dostça ve kardeşçe yaşamayı öğütler. Bilim pek çok yenilik ortaya koyarak insanların hayatını kolaylaştırır ve bilimsel araştırmalar neticesinde pek çok hastalığın nedenlerini açıklar ve tedavisini gerçekleştirir. Bütün bunlar, dinin ve bilimin birbirini tamamladığını ve amaçlarının ortak olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu parçaya göre din ve bilimin ortak amacı aşağıdakilerin hangisidir?CEVAP
D

9) Kaynak olarak Kur’an-ı Kerim’i ve Hadis’i kullanan, ibadetler ve insanlar arası ilişkileri konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

10) İslam tarihi boyunca eğitim ve öğretimle ilgili farklı adlar altında birçok kurum faaliyet göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan biri değildir?CEVAP
D

11) Hz. Peygamber’in hicretten hemen sonra Medine’de inşa ettirdiği Mescid-i Nebevi, aşağıdakilerden hangisi için kullanılmamıştır?CEVAP
C

12)
I. “İlim ve hikmet, Müminin yitiğidir. Her nerede bulursa alır.” (Hadis-i şerif)
II. “Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanı ile tartılır.”(Hadis-i şerif)
III. “…Kulları içinden ancak bilenler, Allah’ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar…”(Fatır suresi, 28. ayet)
Bu ayet ve hadislerden hangileri İslam’ın bilimi teşvik ettiğine örnek verilebilir?CEVAP
E