Kazanım Testleri

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi – Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı (2019-2020)

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Edebiyat
TESTİN KONUSU:Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
TESTİN ADI:Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli, Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu! Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.
Bu parçada aşağıdaki edebî akımların hangisinin etkisi söz konusudur?CEVAP
A

2) Söyle sevda içinde türkümüzü Aç bembeyaz bir yelken Neden herkes güzel olmaz Yaşamak bu kadar güzelken İnsan dallarla, bulutlarla bir, Aynı mavilikten geçmiştir. İnsan nasıl ölebilir Yaşamak bu kadar güzelken?
Bu parçanın teması aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

3) Aşağıdaki dizelerin hangisinde somutlamaya başvurulmuştur?CEVAP
E

4)
Işıklar ipek olur
Yapraklar çiçek olur
Çalılar petek olur
Dolar kuru dereler.
Bu dizelerdeki kafiyenin türü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

5) Az kelimeyle çok şey söylemekten yana olan, söylediklerinin ses ve çağrışım bakımından zenginliğine önem veren Cahit Sıtkı’nın şiirlerinde kuvvetli bir yaşama sevgisi hissedilir.
Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisi Cahit Sıtkı’ya ait bir şiirden alınmış olabilir?CEVAP
A

6) Yıllar bir gözyaşı olup da kaymış Bu eski heykelin yanaklarında Yapraktan saçını yerlere yaymış Sonbahar ağlıyor ayaklarında
Bu dörtlükte,
I. Ölçü
II. Redif
III. Kafiye
IV. Asonans
ögelerinden hangileri ahenk unsuru olarak kullanılmıştır?CEVAP
D

7)
Artık donuk bir cam var mavi gökler yerinde
Güneşi benden çalan o sıcak bakışlardır
Ve yazı o götürdü mutlak beraberinde
Bu parçadaki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

8)
Beyaz beyazdı bulutlar,
Gölgeler buğulu, derin;
Ah o hiç dinmeyen rüzgâr
Ve uykusu çiçeklerin
Bu dizelerde altı çizili kelime grubunda aşağıdakilerden hangisi vardır?CEVAP
C

9) Millî Mücadele’nin heyecanlı yıllarında, (1901-1962) millî duyguları derinden yaşaması, hayatta asla feda edilemeyecek değerleri tanıması onun sadece şiirlerine değil, roman ve hikâyelerine hatta denemelerine derinden tesir etmiştir. Zaman, ruh ve aşk kavramlarının zengin imajlarla işlendiği şiirlerini yazmakta son derece titiz davranmıştır. Öğrencisi olduğu Yahya Kemal’e hayranlığına rağmen belki de onun taklitçisi durumuna düşmemek için tarih atmosferini şiirinden uzak tutmuşsa da yine en çok, “Bursa’da Zaman” şiiriyle tanınır. Zamanı, geçmiş, yaşanan an ve geleceğin birlikte idrak edildiği bir bütün hâlinde görür. Başlangıçta heceyi kullanmasına rağmen, sonraları serbest şiire geçmiştir. Folklordan daima uzak durmuştur. Yahya Kemal ve Valery’den aldığı “mükemmellik”anlayışına ulaşma çabasında rüya ve masaldan hareketle duygu ve düşüncelerini “ses” hâline getirir. Varlığın sırlarını sembollerle anlatır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

10) Necip Fazıl, ilk dönem şiirlerinde şekille muhtevayı birbirini tamamlayan, birbirinden ayrılmaz unsurlar olarak değerlendirmiştir. Bu tarz şiirin özellikleri sonraki şiirlerinde de görülür. Daha çok, muhtevaya dayanan bir şiir kurma çabası içinde olmasına rağmen şeklin edebî eser üzerindeki belirleyiciliğine dikkat etmiş ve şeklin sağladığı imkânlardan geniş ölçüde yararlanma yoluna gitmiştir. Onun şiirlerinde lafı uzatma, fazla söz, açıklayıcı ve yorumlayıcı bilgi, hikâye etme, espriye başvurma, zekâ oyununa gitme yoktur. Yahya Kemal’de olduğu gibi “mükemmel” olanı yakalamaya çalışmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçının benimsediği şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

11) Gün çekildi pencerelerden;
Aynalar baştan başa tenha.
Ses gelmez oldu bahçelerden;
Gök kubbesi döndü siyaha.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

12)
Selam olsun bizden güzel dünyaya
Bahçelerde hâlâ güller açar mı?
Selâm olsun sonsuz güneşe, aya
Işıklar, gölgeler suda oynar mı?
Hepsi güzeldi kar, tipi, fırtına
Günlerin geçişi ardı ardına.
Hasretiz bir kanat şakırtısına
Mavi gökte kuşlar yine uçar mı?
Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan,
Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan,
Dönmeyen gemiler olduk açıktan,
Adımızı soran, arayan var mı?
Aşağıdakilerin hangisinde bu parçada şairin seslendiği varlıklar bir arada verilmiştir?CEVAP
A