Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Kimya ve Elektrik – 2 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimya ve Elektrik
TESTİN ADI:Kimya ve Elektrik – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020- 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimya ve Elektrik – 2 Kazanım Testi [2020 – 2021]


1)

Verilen yargılar sırasıyla doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak işaretlenirse aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?CEVAP
A

2) Elektrokimyasal bir pil için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

3) Aşağıdaki pil sisteminde Cu elektrodun kütlesinin zamanla arttığı gözleniyor.Buna göre;

I. Dış devrede elektron akışı 2. kaptan 1. kaba doğrudur.
II. 1. kapta yükseltgenme gerçekleşir.
III. Zn2+ derişimi zamanla artar.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

4) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

5) Elektrokimyasal hücreler ile ilgili;

I. Kendiliğinden gerçekleşen indirgenme – yükseltgenme tepkimeleridir.
II. Anot kabında yükseltgenme gerçekleşir.
III. Tuz köprüsü elektron hareketini sağlar

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

6) Şekildeki galvanik hücre çalışırken, Ni elektrodun kütlesi zamanla azalmaktadır.Buna göre verilen galvanik hücre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

7)

Yukarıda şematik olarak gösterilen elektrokimyasal pille ilgili;

I. Cu elektrodun kütlesi zamanla artar.
II. Pil tepkimesi
Cu(k) + 2Ag+(suda) → Cu2+(suda) + 2 Ag(k) şeklindedir.
III. Dış devrede elektronlar Ag elektroda doğru hareket eder.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

8) Aşağıdaki elektrokimyasal pil çalışırken 2. kapta Y2+ iyon derişiminin zamanla arttığı gözleniyor.Buna göre;

I. 2. kapta yükseltgenme gerçekleşir.
II. 1. kapta X2+ iyon derişimi zamanla azalır.
III. Tuz köprüsündeki anyonlar 1. kaba doğru hareket eder.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

9) Aşağıdaki metallerden hangisi “inert elektrot” olarak kullanılabilir?CEVAP
A

10)

Yukarıda şematik olarak gösterilen elektrokimyasal pil ile ilgili;

I. Anot tepkimesi: Al(k) → Al3+(suda) + 3e(suda) şeklindedir.
II. “//” sembolü tuz köprüsünü gösterir.
III. Katot tepkimesi: Ag+(suda)(suda) + e(suda) → Ag(k) şeklindedir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

11) Bir elektrokimyasal pildeki tuz köprüsü ile ilgili;

I. Anot ve katot çözeltilerinin yük denkliğini sağlar.
II. Elektronların geçişini sağlar.
III. Devreyi tamamlar.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

12) Aşağıdaki elektrokimyasal pil çalışırken Al elektrodun kütlesi zamanla artmaktadır.Buna göre;

I. Tuz köprüsünde bulunan anyonlar 1. kaba, katyonlar 2. kaba doğru hareket eder.
II. 1. kapta Mg2+2+ iyonları indirgenmiştir.
III. Al elektrot anot, Mg elektrot katottur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A