Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Kimya ve Elektrik – 5 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimya ve Elektrik
TESTİN ADI:Kimya ve Elektrik – 5
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimya ve Elektrik – 5 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Eğer standart referans elektrodu olarak çinko seçilseydi Mg – Ag pilinin standart potansiyeli kaç V olurdu?

CEVAP
C

2) Aşağıda bazı elementlerin standart indirgenme potansiyelleri verilmiştir.Buna göre;

I. Mg atomları Cr3+ ve Sn2+ iyonlarını indirgeyebilir.
II. Sn2+ iyonları Cr atomlarını yükseltgeyebilir.
III. Cr – Sn pilinin standart gerilimi 0,84 V’tur.

yargılarından hangileri yanlıştır?CEVAP
C

3) Şekildeki elektrokimyasal pilde elektron akımı Ag elektrottan Pt elektroda doğrudur.Buna göre

I. Fe2+(suda) → Fe3+(suda) + e–
II. Fe3+(suda) + e– → Fe2+(suda)
III. Ag(k) → Ag+ (suda) + e–

tepkimelerinden hangileri bu pildeki yarı tepkimeler olabilir?CEVAP
E

4)

Yukarıda verilen galvanik hücre ile ilgili;

I. 1. kaba bir miktar saf su eklenirse, 2. kap katot olur.
II. 2. kaba bir miktar Na2S eklenip çözülürse 1. kaptaki Zn elektrodun kütlesi artar.
III. 1. kaba bir miktar Zn(NO3)2 eklenip çözülürse, tuz köprüsündeki anyonlar 2. kaba doğru akar.

yargılarından hangileri doğrudur?(ZnS suda çözünmez.)CEVAP
E

5) Bir galvanik hücrenin standart potansiyeline;

I. sıcaklık,
II. çözelti derişimi,
III. gaz elektrotlarda basınç,
IV. elektrotların yüzey büyüklüğü

niceliklerinden hangileri etki eder?CEVAP
D

6)CEVAP
A

7)

pilinin başlangıç gerilimi E°pil = 0,28 V ve Cd’nin standart indirgenme potansiyeli E° = –0,40 V olarak veriliyor.

Buna göre Pb’nin standart yükseltgenme potansiyeli kaç volttur?CEVAP
D

8)

tepkimeleri kendiliğinden gerçekleşmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

9)CEVAP
A

10)

Standart hücre potansiyeli 0,40 V olan yukarıdaki tepkime için;
[Cu+] = 0,10 M, [OH] = 0,01 M ve [O2] = 0,10 M
alındığında hücre potansiyeli kaç V olur? (Nernst sabitini 0,06 alınız.)CEVAP
B

11)

Şekildeki derişim pili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (AgNO3: 170 g/mol)CEVAP
B

12) Aşağıda lityum-iyon pilinin tepkimesi verilmiştir.

Li + TiS2 → Li+ + TiS2 E° = +3 V

Buna göre;

I. Katı hâldeki bir lityum çubuk anot olarak kullanılmıştır.
II. Diğer pillerden temel farkı katı elektrolit içermesidir.
III. Yükleme (şarj) yapılabilen pildir.

bilgilerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E