Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Kimya ve Elektrik – 6 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimya ve Elektrik
TESTİN ADI:Kimya ve Elektrik – 6
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

[TEST ADI] Kazanım Testi [2020 – 2021]


1) Erimiş AlCl2’ün elektrolizinde katotta 2 mol Al toplandığında anotta normal koşullarda kaç litre Cl2 gazı elde edilir?CEVAP
E

2) Seri bağlı elektroliz kaplarında erimiş XCI2 ile YCI3 tuzları elektroliz edildiğinde 1,2 mol X ve 21,6 g Y toplanıyor.

Buna göre, Y’nin atom kütlesi kaç g/mol’dür?CEVAP
E

3) Şekildeki seri bağlı özdeş elektroliz kaplarında AlCl3(s) ve CaCl3(s) bileşiklerinin elektrolizi yapılıyor.Buna göre;

I. Anot elektrotlarda 2Cl (suda) → Cl2(g) + 2e tepkimesi gerçekleşir.
II. Devreden 19300 C yük geçtiğinde 2. kabın katot elektrotunda 4 g madde toplanır.
III. Düzenekten toplam NŞA’da 44,8 L gaz alınması için devreden 1 Faradaylık yük geçmesi gerekir.

yargılarından hangileri doğrudur?(Ca:40 g/mol, Al:27 g/mol, Cl:35,5 g/mol)CEVAP
C

4) Faraday’ın elektroliz kanunları ile ilgili;

I. Elektroliz devresinden geçen elektrik akımı ile serbest hâle geçen veya çözünen madde miktarı doğru orantılıdır.
II. 1 Faradaylık yük birimi 96485 C’dur.
III. 1 mol elektronun yükü, 1 Faraday kabul edilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

5) Erimiş XCl2 9,65 amper akımla 1000 saniye elektroliz edildiğinde 2 g X metali toplanmaktadır.

Buna göre X’in mol kütlesi kaç gramdır?CEVAP
A

6) Aşağıdaki düzenekte metal çatal gümüş ile kaplanmaktadır.Buna göre;

I. Metal çatal katottur.
II. Anotta; Ag(k) → Ag+ (suda) + e– yarı tepkimesi gerçekleşir.
III. Çözeltideki Ag+ iyon sayısı zamanla azalır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?CEVAP
B

7) Seri bağlı iki elektroliz kabından 1.’sinde erimiş CrCIn 2.’sinde erimiş CrCIm vardır. Kaplardaki sıvılar bir süre elektroliz edildiğinde kapların katotlarında toplanan Cr kütleleri ayrı ayrı bilinmektedir.

Buna göre, n ve m değerlerini bulabilmek için,

I. devreden geçen akım miktarı,
II. Cr’un mol kütlesi,
III. elektroliz süresi

niceliklerinden en az hangileri bilinmelidir?CEVAP
E

8) Bir Ag2SO4 çözeltisi devreden 0,4 Faradaylık elektrik akımı geçirilerek elektroliz ediliyor.

I. Devreden 0,4 mol elektron geçer.
II. Katotta 43,2 g Ag toplanır.
III. Devreden 38600 C yük geçer.

yargılarından hangileri doğrudur?(Ag:108 g/mol)CEVAP
E

9) İki ayrı elektroliz kaplarından birinde sulu XCI2 diğerinde ise sulu YCI2 çözeltisi elektroliz ediliyor. Kapların birinin katotunda X(k) toplanırken diğerininkinde H2 gazı oluşuyor.

Buna göre;

I. Y’nin indirgenme potansiyeli sıfırdan büyüktür.
II. X(k)’nin elektron verme eğilimi H2’ninkinden fazladır.
III. Her iki kabın anotlarında toplanan maddelerin türü
aynıdır. (e verme isteği CI > OH)

yargılarından hangileri yanlıştır?CEVAP
D

10) 9,65 amperlik bir akımla seyreltik H2SO4 çözeltisi 1,5 saat elektroliz ediliyor

Buna göre ayrışan suyun kütlesi kaç gramdır?(H:1 g/mol, O:16 g/mol)CEVAP
B

11)

Seri bağlı kaplardan 1.de AI2(SO4)3 çözeltisi, 2.de X metalinin sülfat tuzu vardır. Devreden bir süre akım geçirildiğinde 1. kapta 0,54 g Al, 2. kapta 1,68 g X toplanmıştır.

Buna göre X metalinin sülfat tuzunu gösteren formül aşağıdakilerden hangisidir? (Al:27 g/mol, X:56 g/mol)CEVAP
C

12) Ergimiş tuzların elektrolizinde katotta toplanan madde miktarları;

I. elementin atom kütlesi,
II. alınan elektron sayısı,
III. devreden geçen elektrik yükü

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?CEVAP
E