Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Kimya ve Elektrik – 7 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimya ve Elektrik
TESTİN ADI:Kimya ve Elektrik – 7
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimya ve Elektrik – 7 Kazanım Testi [2020 – 2021]


1) Elektroliz olayı ile ilgili;

I. İstemli olarak gerçekleşir.
II. Bileşiklerin ayrıştırılmasında kullanılabilir.
III. Kendiliğinden gerçekleşmeyen redoks tepkimelerinin elektrik enerjisi yardımıyla gerçekleştirilmesidir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

2)

Erimiş NaCl elektroliz edilirse;

I. Anotta Cl2 gazı toplanır.
II. Katot tepkimesi: Na+(s) + e → Na(s) şeklindedir.
III. Net tepkime: Na+(s) + Cl(s) → Na(s) + 12 Cl2(g) şeklindedir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

3) Saf sudan 2,0 Faraday’lık yük geçirilirse kaç gram su elementlerine ayrışır? (H:1 g/mol, O:16 g/mol)CEVAP
C

4) 1 Faradaylık elektrik yükü ile ilgili;

I. 1 tane elektronun yüküne eşittir.
II. AlCl3 sıvısından geçirilirse 9 gram Al katısının oluşmasını sağlar.
III. BaCl2 sıvısından geçilirse anotta 1 mol Cl2 gazı oluşturur.

yargılarından hangileri doğrudur? (AI:27 g/mol)CEVAP
B

5) Suyun elektrolizi ile ilgili;

I. Katotta O2 gazı, anotta H2 gazı oluşur.
II. 0,5 mol H2 gazı açığa çıktığında 0,25 mol O2 gazı elde edilir.
III. İletkenliği artırmak için H2SO4 eklenmelidir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

6) Cu(NO3)2(suda) çözeltisi 19,3 amper akımla 100 saniye elektroliz yapılıyor.

Buna göre, elektroliz kabının katotunda hangi maddeden kaç gram toplanır?(Cu:64 g/mol, H:1 g/mol, 1 mol e = 96500 C)CEVAP
B

7)

Şekilde verilen elektrolitik hücrede elektroliz olayı gerçekleşirken anot ve katotta ilk toplanacak maddeler hangi seçenekte doğru verilmiştir? (Elektron verme eğilimi: Na > Mg > H > Br > Cl > OH)CEVAP
B

8) Elektroliz olayında;

I. akım şiddeti,
II. elektroliz süresi,
III. metalin yükseltgenme basamağı

niceliklerinden hangileri katotta toplanan metalin miktarını etkiler?CEVAP
E

9)
I. Erimiş ZnCl2
II. K2SO4 sulu çözeltisi
III. Cu(NO3)2 sulu çözeltisi

Yukarıda verilen sıvılardan hangilerinin elektrolizinde katotta ilk oluşan madde H2’dir? (Elektron verme eğilimi: K ˃ Zn ˃ H ˃ Cu)CEVAP
B

10) Elektroliz;

I. bileşiklerin ayrıştırılması,
II. metallerin saflaştırılması,
III. metal yüzeylerin korunması

işlemlerinden hangilerinde kullanılır?CEVAP
E

11) Hoffman Voltmetresi yardımıyla bir miktar su elektroliz ediliyor.

Anot ve katotta toplanan gazların hacimleri toplamı 36 cm3 olduğuna göre katotta hangi gazdan kaç cm3 toplanmıştır?CEVAP
C

12) Bazı metallerin aktifliklerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı Al > Zn > Fe > Sn > Cu > Ag şeklindedir.

Buna göre demir bir malzemenin korozyondan korunması için, yukarıda verilen metallerden hangileri ile kaplanması gerekir?CEVAP
D