Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi – İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
TESTİN ADI:İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) I. TBMM Dönemi’nde alınan kararla saltanat 1 Kasım 1922’de kaldırılmıştır.
II. TBMM Dönemi’nde yapılan inkılaplardan hangisi bu gelişmeyi tamamlar niteliktedir?
CEVAP
B

2) Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmek istenmesinin nedenlerinden biri değildir?CEVAP
C

3)
I. Menemen Olayı
II. Şeyh Sait Ayaklanması
III. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması
IV. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması
V. Fethi Okyar’ın parti kapatması
Verilen olayların kronolojik olarak sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
E

4) Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait Ayaklanması’na karşı alınan önlemlerden biri değildir?CEVAP
E

5) Aşağıdaki konulardan hangisi Türk devlet politikasının vazgeçilemez unsurlarından biri değildir?CEVAP
B

6) Lozan’dan sonra İngiltere’nin; Musul’un Türkiye’ye değil de Irak’a bırakılması konusunda taviz vermez bir tutum içinde olması;
I. Musul’da halk oylamasının yapılmasına,
II. Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasına,
III. 1926 Ankara Antlaşması’nın imzalanmasına
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?CEVAP
D

7) Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Türk−Fransız ilişkilerinin olumsuz seyir etmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?CEVAP
D

8) Türkiye’nin içinde bulunduğu olumsuz şartlar Türkiye’nin dış politikasında da olumsuzluğa yol açmıştır.
Bu duruma kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?CEVAP
B

9) Türkiye Cumhuriyeti, 1920’de kurulan Milletler Cemiyetine 1932 yılına kadar üye olmamıştır.
Türkiye’nin bu teşkilata geç üye olmasında;
I. Milletler Cemiyetinin taraflı davranması,
II. Musul meselesinde Cemiyetin tutumu,
III. Cemiyetin İngiltere ve Fransa’nın güdümünde hareket etmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
E

10) Atatürk Dönemi’nde Türkiye, komşularıyla problemlerini büyük ölçüde çözmüştür. Bölgesel ve dünya barışına katkıda bulunan uluslararası örgütlere üye olan aktif ve barışçı bir dış politika uygulayan ülke olmuştur.
Bu duruma kanıt olarak;
I. Milletler Cemiyetine üye olması,
II. Balkan Antantının oluşturulması,
III. nüfus mübadelesinin gerçekleştirilmesi
durumlarından hangileri gösterilebilir?CEVAP
E

11) Boğazlar Komisyonunun kaldırılıp, Türkiye’ye Boğazlar çevresinde asker bulundurma hakkının tanındığı belge aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

12) Almanya ve İtalya’nın Avrupa’da saldırgan politikaları, Almanya ile problemi olan Fransa’yı tedirgin etmiştir. Tehdidin büyüklüğünü gören Fransa, Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırarak Suriye’ye bağımsızlık vermiştir.
Bu durum aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünü kolaylaştırmıştır?CEVAP
A