Kazanım Testleri

5. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Kökler ve Ekler (2019-2020)

2019-2020 Eğitim dönemi için yayınlanan 5. Sınıf Türkçe Kökler ve Ekler testi toplamda 12 “Kökler ve Ekler” sorusu içeriyor.

5. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:TÜRKÇE
TESTİN KONUSU:TÜRKÇE
TESTİN ADI:KÖKLER VE EKLER
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkçe- Kökler ve Ekler Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Kök, bir sözcüğün parçalanamayan anlamlı en küçük parçasıdır. Kökün, kelimenin bütünüyle anlam ilişkisinin bulunması gerekir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelimenin kökü yanlış gösterilmiştir?


CEVAP
D

2) Türkçede kökler, isim kökleri ve fiil kökleri olmak üzere ikiye ayrılır. Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan köklere isim kökü; iş, oluş, durum bildiren köklere ise fiil kökü denir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcük köklerinden hangisi fiildir?


CEVAP
B

3) Yapım ekleri, sonuna geldiği sözcüğün yeni bir anlam kazanmasını sağlayan eklerdir.

Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yapım eki yoktur?


CEVAP
B

4) İsimden isim yapım eki olan -lık eki; yer, araç-gereç, meslek bildiren isimler türetir.

Buna göre ‟-lık” eki aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yer ismi türetmiştir?


CEVAP
C

5) Kök, bir sözcüğün parçalanamayan, anlamlı en küçük parçasıdır. Başka bir deyişle sözcükte bulunan tüm ekler çıkarıldıktan sonra geriye kalan anlamlı kısım, o sözcüğün kökü sayılmaktadır. Bir sözcüğün kökü, o sözcüğün tamamı ile anlam bakımından ilişkili olmak zorundadır

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün kökü yanlış gösterilmiştir?


CEVAP
D

6) Yapım ekleri, sonuna geldiği sözcüğün anlamını değiştiren eklerdir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “sebze” sözcüğünün aldığı ek, yapım eki değildir?


CEVAP
A

7)
Ey köyleri hududa bağlayan yaslı(I) yollar
Dönmeyen yolculara(II) ağlayan yaslı yollar!(III)
Ey garip çizgilerle(IV) dolu han duvarları
Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları!…

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır?


CEVAP
C

8) “Yaz-” sözcüğü aşağıdaki eklerden hangisinin eklenmesiyle “Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı” anlamı kazanır?


CEVAP
D

9)
-cı -sız -lı -lık
I. gözcü yüzsüz şanlı boşluk
II. çaycı eşsiz tozlu aylık
III. baca deniz dolu delik
IV. şakacı tatsız sözlü iyilik

Bu tabloda numaralanmış bölümlerden hangisinde yer alan sözcükler belirtilen ekleri almamıştır?


CEVAP
C

10) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı ek diğerlerinden farklıdır?


CEVAP
C

11) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük, kök durumunda değildir?


CEVAP
B

12) “-cık” eki, sözcüklerin sonuna gelerek küçültme, acıma, azlık, sevgi, şefkat bildiren adlar türetir.
Buna göre “-cık” eki aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisine “küçültme” anlamı katmamıştır?


CEVAP
A

42 yorum