Kazanım Testleri

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Vatandaşlık – 2 (2019-2020)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Etkin Vatandaşlık
TESTİN ADI:Etkin Vatandaşlık – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Etkin Vatandaşlık – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Bilim, sanat ve edebiyat alanında ortaya konulan eserler aşağıdaki temel haklardan hangisiyle ilgilidir?


CEVAP
C

2) Temel hak ve özgürlüklerden biri olan “din ve vicdan özgürlüğü“ Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda anayasamızda güvence altına alınmıştır?


CEVAP
B

3) Orta Asya Türk devletlerinde kadının saygın bir yeri vardı. Kurultayda hakanın yanında yer alıyor, elçileri kabul ediyorlardı. Devletin aldığı karar okunurken “hakan ve hatun emrediyor ki…” diye başlardı.

Metne göre Orta Asya Türk devletlerinde kadınla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


CEVAP
C

4)
I. Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile egemenlik millete ait oldu.
II. Osmanlı Devletinin ilk anayasası ile eşitlik ve kişi dokunulmazlığı gibi özgürlükler getirildi.
III. Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde Cumhuriyet ilan edildi.
IV. Tanzimat Fermanı ile I. Abdülmecit kendi gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğunu kabul etti.

Yukarıda verilen Türklerde demokrasi hareketleri içinde en son aşama hangisidir?


CEVAP
C

5) Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesinde;
• İnsanlar, haklar yönünden eşit doğarlar ve yaşarlar
• Hiç kimse inançlarından dolayı rahatsız edilemez.
• Özgürlük başkasına zarar vermeyecek her şeyi yapmaktır.

Bu maddelerle ilgili olarak;
I. Özgürlük, adalet, eşitlik düşünceleri işlenmiştir.
II. Yönetim tamamen halkın eline geçmiştir.
III.Din ve vicdan özgürlüğü amaçlanmıştır

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


CEVAP
B

6) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde demokrasi alanındaki gelişmelere kanıt olarak gösterilemez?


CEVAP
A

7) Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlar; siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve kamuoyudur.

Karar alma sürecini etkileyen bu unsurlar;

I. Ortak bir bilinç oluşturarak toplumun sorunların duyurulması,
II. Yapılan işlerin halka ve yöneticilerine ulaştırılması,
III. Bireylerin taleplerinin dile getirilmesi

görevlerinden hangilerini yerine getirirler?


CEVAP
D

8) I. Kişiler arasında ayrım olmaksızın hakların kullanılması,
II. Farklı inanç ve yaşamlara saygı gösterilmesi,
III. Kanunlar önünde ayrım yapılmaması

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudan demokratik yönetim biçimlerinin dayandığı ilkelerden “eşitlik” ilkesi ile ilgilidir?


CEVAP
C

9) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde;
• Herkes yasalar önünde eşittir.
• Yaşama, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.
• Herkesin bir devletin toprakları üzerinde özgürce dolaşma ve oturma hakkı vardır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
D

10) Türkiye’nin ilk kadın milletvekili Esma Nayman, ilk kadın bakanı ise Türkan Akyol’dur.

Verilen bilgiler Türk kadınının sahip olduğu haklardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?


CEVAP
B

11) “İlkÇağ’da Yunan medeniyetinde halk Site denilen şehirlerde yaşardı. Bu şehirlerde insanlar yöneticilerini kendileri seçerler ancak seçime 20 yaşına gelmiş özgür erkekler katılabilirdi.”

Bu bilgilere göre ilkçağ’da demokrasi uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


CEVAP
C

12) “İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cinsten oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir kısmını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça öteki yarısı göklere yükselebilsin?” M. Kemal ATATÜRK

Atatürk’ün verilen sözü ile aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?


CEVAP
A

Yorumunu Ekle