Kazanım Testleri

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Bilim, Teknoloji ve Toplum – 1 (2019-2020)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Bilim, Teknoloji ve Toplum
TESTİN ADI:Bilim, Teknoloji ve Toplum – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Bilim, Teknoloji ve Toplum – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)Denizci bir millet olan Fenikeliler, Mısır hiyeroglif yazısını sadeleştirerek ilk alfabeyi geliştirdiler. Fenikeliler alfabeyi özellikle Akdeniz kıyılarında ticaret yaptıkları kişilerle daha iyi anlaşmak için kullanıyorlardı. MÖ 900’lerde Yunanlılar bu alfabeyi kendi dillerine uyarladılar. Yunan alfabesini daha da geliştiren Romalılar bugün de kullanılan Latin alfabesini oluşturarak kullanmaya başladılar.

Buna göre Latin alfabesinin gelişmesinde;
I. Uygarlıklar arası ilişkiler,
II. Uygarlıkların inançları,
III. Farklı uygarlıkların katkıları

unsurlarından hangisi etkili olmuştur?


CEVAP
D

2) Aşağıda verilen icat ve bu icadı yapan uygarlık eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
CEVAP
C

3) İlk olarak Çinliler tarafından uzun süren kış gecelerinde eğlence amaçlı kullanılan daha sonra ateşli silahlarda kullanılarak dünya siyasi tarihinde önemli değişimlerin yaşanmasına neden olan buluş aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

4) Ateşin bulunması insanlık tarihinin dönüm noktalarından biridir. Ateşin günümüzden yaklaşık 500.000 yıl önce toprağa düşen bir yıldırım sonucu keşfedildiği sanılmaktadır. Ateşin keşfi insan hayatını birçok alanda etkilemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi ateşin insanlığa katkılarından biri değildir?


CEVAP
A

5) Harezmi, çölde altı kişiyi iki gruba ayırır. Üç kişi kuzeye doğru giderek kutup yıldızının doğduğu zamanı, diğer üç kişi de güneye giderek kutup yıldızının battığı zamanı aynı anda tespit eder. Harezmi sonuçları karşılaştırarak meridyen dairesinin 1 derecelik açısını hatasız olarak hesaplamayı başarır.

Buna göre Harezmi yaptığı araştırma ile hangi bilim dalına katkı sağlamıştır?


CEVAP
A

6) Sümerlerin yazıyı bulmaları ile düşünceler yazıya aktarılmaya başlanmıştır. Mısır’da ise insanlar “Hiyeroglif” denilen resimli yazı ile kendilerini ifade etmişlerdir. Fenikeliler kolay öğrenilip yazılabilen bir alfabe geliştirmişlerdi. Yazı tarih boyunca birçok uygarlığın arasındaki iletişimi sağlamış ayrıca gelecek kuşaklara bilgi aktarımını kolaylaştırmıştır.

Verilen paragrafta yazının hangi özelliğine değinilmemiştir?


CEVAP
C

7) Fenikeliler ticaretle uğraşan bir ulustu. MÖ 1000 yıllarında Fenikeli bir din adamı, öğrenmesi ve öğretilmesi çok zor olan çivi yazısının yerine işaret sistemi sadece harflerden oluşan bir alfabe geliştirdi. Çünkü tüccarların alıp sattıkları malların hesabını, gelen gidenin kaydını tutmak için daha basit bir sisteme ihtiyaç vardı

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


CEVAP
B

8) Günümüzde kullandığımız icatların büyük bir kısmının tarihi eskilere dayanmaktadır. İnsanların günlük hayattaki ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya koyduğu icatlar kendiliğinden ortaya çıkmamış aksine buna yönelik yapılan çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Buluşlar sonucu ortaya konulan icatlar insanların günlük yaşamını kolaylaştırırken aynı zamanda üzerinde yapılan çalışmalar sonucu daha pratik bir hale getirilerek kullanılmaya devam edilmiştir. Toplumlar arasında yaşanan ekonomik, toplumsal ve siyasal etkileşimler sonucu bir uygarlığın ortaya koyduğu bir icat başka bir uygarlık tarafından öğrenilmiş böylece icatlar geliştirilerek onlara evrensel bir boyut kazandırılmıştır.

Yukarıda verilen metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
D

9) Mısırlılar;
•Resimli yazıyı kullanmışlardır.
•Nil nehrinin taşma zamanlarını hesaplamışlardır.
•Tıp ve eczacılık alanında gelişmişlerdir.

Verilen bilgilere göre Mısırlılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
A

10)
• Bilgi nesilden nesile aktarılmaya başlanmıştır.
• Tarih öncesi dönem sona ermiş ve İlk Çağ başlamıştır.
• Elde edilen bilgiler depolanmaya başlanılmıştır.

Verilen bilgiler aşağıdaki olayların hangisi ile gerçekleşmiştir?


CEVAP
C

11) Yazının gelişimiyle üzerine yazı yazılan materyallerde değişmiştir. İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için çok çeşitli araçlar kullanmışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri değildir?


CEVAP
D

12) ‘’Düşünce özgürlüğü en önemli özgürlüktür. İnsanı araştırmaya, düşünmeye yönlendiren özellikler ancak özgür bir ortamda işlerlik kazanır ve gelişir. Özgür olmayan bir ortam insanların kuşku ve korku içinde olmasına sebep olur.’’ Montesquieu

Montesquieu’nün görüşlerine göre özgür düşüncenin bilime katkısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?


CEVAP
D

4 yorum