Kazanım Testleri

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Etkin Vatandaşlık – 1 (2019-2020)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Etkin Vatandaşlık
TESTİN ADI:Etkin Vatandaşlık – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

[TestinAdı] Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) İlk Türk devletlerinde kurultay adı verilen bir meclis vardı. Kurultaya kağanın başkanlığında devletin ileri gelenleri katılırdı. Önemli meseleler kurultayda görüşülür ve karara bağlanırdı. Fakat alınan kararlar konusunda son sözü kağan söylerdi.

Bu bilgide kurultay ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


CEVAP
C

2) Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde siyasi, askerî ve ekonomik kararların alındığı kurultaya kağanın başkanlığında devletin ileri gelenleri katılırdı. Kağanın eşi olan Hatun elçi kabulünde, şölenlerde, kurultaylarda, harp ve sulh meclislerinde Hakan ile beraber bulunurdu.

Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
D

3) Osmanlı’da divan teşkilatı ilk defa Orhan Bey zamanında kurulmuştur. Bütün devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı bir danışma organı olan Divan-ı Hümayunda devleti ilgilendiren tüm konular görüşülür ayrıca büyük davalara bakılırdı. Fatih Sultan Mehmet padişahların divan toplantılarına katılma geleneğine son vermiş, Fatih’ten sonra divana sadrazam başkanlık etmeye başlamıştır.

Bu bilgiye göre divanla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
C

4) Osmanlı Devleti, 3 Kasım 1839’da Avrupalı devletlerin isteğiyle Tanzimat Fermanı’nı ilan etti. Fermanla can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının sağlanacağı, mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayacağı, herkesten gelirine göre vergi alınacağı ve askerlik süresinin sınırlanacağı hükme bağlandı. Yine bu fermanla hiç bir ayrım gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit olduğu belirtildi.

Buna göre Tanzimat Fermanı’yla aşağıdaki hangi alanda ıslahat yapılmamıştır?


CEVAP
B

5) Sosyal devlet anlayışı, sosyal adaletin arttırılmasına yönelik çalışır. Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan geri kalmış ya da güçsüz insanların da toplumun içinde bulunduğu genel refah seviyesine ulaşması için çaba harcar. Vatandaşların ekonomik ve sosyal gelişimleri için eşit olanaklar sunar.

Buna göre;
I. Yaşlı Destek Programı (YADES)
II. Ders Kitaplarının ücretsiz dağıtımı
III. Bağımsız mahkemelerin varlığı

hangileri sosyal devlet anlayışına uygundur?


CEVAP
C

6) Ülkemizde vatandaşlar seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.

Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerinden hangisinin bir sonucudur?


CEVAP
A

7) Türkiye’de eğitim, sağlık gibi hizmetlerin devlet tarafından ücretsiz bir şekilde karşılanması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerinden hangisi ile ilgilidir?


CEVAP
B

8) Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerinden biri değildir?


CEVAP
A

9) Ülkemizde Cumhurbaşkanı, mecliste oylanarak kabul edilen bazı kanunları çeşitli sebeplerle onaylamayarak tekrar meclise yollama yetkisine sahiptir.

Cumhurbaşkanının kullandığı bu yetki aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

10)
• TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırmak
• Uluslararası antlaşmaları onaylayıp yayınlamak
• Başbakanın teklifi ile bakanları atamak

Yukarda verilen yetki ve görevler hangi kurum ya da kişiye aittir?


CEVAP
C

11) Bir kanunun teklif edilmesinden, yürürlüğe girmesine kadar birçok aşamadan geçmesi gerekmektedir. Kanunların mecliste oylanarak kabul edilmesinden sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekir. Onaylanan kanunlar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmektedir.

Verilen bilgilere bakıldığında ülkemizde uygulanan kanunlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
C

12) “Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz.”

Atatürk’ün yukarıda verilen sözü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasası’nda belirtilen;
I. Demokratik devlet,
II. İnsan haklarına saygılı devlet,
III. Laik devlet

niteliklerinden hangileri ile ilişkilidir?


CEVAP
D

Yorumunu Ekle