Kazanım Testleri

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Kültür ve Miras – 1 (2019-2020)

7. Sınıf [DERS] Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Kültür ve Miras – 1
TESTİN ADI:Kültür ve Miras – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kültür ve Miras – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’nun fethiyle görevlendirilen komutanlar Anadolu’da ilk Türk devleti ve beyliklerini kurmuşlardır.

Anadolu’da kurulan bu ilk Türk Devletleri’nin Türk tarihine yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

2) Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da güçlü devletler yoktu. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kösedağ Savaşı yenilgisinden sonra yıkılma dönemine girmişti. Anadolu Selçuklu Sultanları İlhanlıların atadığı birer vali durumundaydı. Bu ortamda Anadolu da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu.

Metinde Osmanlı Devleti’nin kurulup gelişmesini etkileyen hangi faktör üzerinde durulmuştur?


CEVAP
A

3) Osman Bey döneminde gaza ve fetihler, eli silah tutan kimselerle gerçekleştiriliyordu. Orhan Bey sınırların genişlemesiyle Türk gençlerinden “yaya ve müsellem” adıyla sürekli savaşa hazır bir ordu oluşturdu. Rumeli’de fetihlerin genişlemesiyle Hristiyan ailelerin erkek çocukları asker olarak yetiştirilmek amacıyla toplanmaya başladı. “Devşirme sistemi” ile yetiştirilen askerlerle “Kapıkulu” ordusu meydana getirildi.

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


CEVAP
D

4) Orhan Bey döneminde İznik şehri camiler, mescitler, medreseler, hanlar, hamamlar ile donatıldı. Orhan Bey ayrıca burada yaşayan yoksullar ve yolcular için bir imaret yaptırarak ücretsiz yemek verilmesini emretti.

Buna göre İznik’te aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili çalışma yapıldığı söylenemez?


CEVAP
B

5) Osman Bey’in, oğlu Orhan Bey’e;
● Zalim olma. Âlemi adaletle şenlendir,
● Allah için gaza ve cihadı terk etmeyerek beni şad et,
● İlim ehli insanlara rağbet et, askerine ve malına güvenip, âlimlerden uzaklaşma,
● Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız Allah’ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir.

vasiyetine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
C

6) Orhan Gazi dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi eğitime önem verildiğini gösterir?


CEVAP
D

7) Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği’ne önemli avantajlar sağlamıştır. Bu durum beyliğin kısa sürede büyümesine sebep olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu coğrafyanın avantajlarından biri değildir?


CEVAP
D

8) Osmanlı Devleti Rumeli’de bir yandan fetihler gerçekleştirirken bir yandan da fethettiği yerlere Anadolu’dan Türk halkı getirerek iskan etti (yerleştirdi).

Aşağıdakilerden hangisi iskan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan biri değildir?


CEVAP
C

9) Osman Gazi, Eskişehir’de pazar kurdurmuştu. Bu pazarda Germiyanoğullarından birisi Bilecik Rumlarından bir tüccardan bardak satın almış, ancak parasını ödememişti. Rum tüccar Osman Bey’e gelerek şikâyette bulundu, bunun üzerine Osman Bey adamı çağırarak Rum’un hakkını ondan aldı. Bu olayın ardından da pazarda tellaklar gezdirip kimsenin kimseye zulmetmemesini, haksızlığa uğrayanların kendisine müracaat etmesini duyurdu.

Metne göre Osman Bey ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
B

10) Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde halka baskı yapmamış, gelenek, inanç ve yaşantı açısından halka tam bir özgürlük sağlamıştır.

Buna göre, Osmanlı Devleti’nin fethettiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?


CEVAP
C

11) Yıldırım Beyazid dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?


CEVAP
D

12) XIV. yüzyıl başlarında Anadolu’da Osmanlı Devleti’ni durdurabilecek siyasi bir güç olmamasına rağmen, padişahlar daha çok Balkanlar’a yönelik seferler düzenlemiştir.

Bu durum daha çok aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


CEVAP
A

10 yorum