Kazanım Testleri

9. Sınıf Din Kültürü – Din ve İslam – 3 (2019-2020)

9. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Din ve İslam
TESTİN ADI:Din ve İslam – 3
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Din ve İslam – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın birliğini vurgulamaktadır?CEVAP
C

2) Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir?CEVAP
B

3)
I. Allah’a nispet edilen isimlerin ortak adıdır.
II. Allah ve sıfatları hakkında sağlıklı bir bilgi kaynağıdır.
III. Kaynaklardaki sayısı doksan dokuz ile sınırlıdır.

yargılarından hangileri Esma-i Hüsna ile ilgili yanlış bir bilgidir?CEVAP
C

4 ve 5. soruları aşağıdaki Haşr suresinin 22 – 24. ayetlerine göre cevaplayınız.

“O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

4) Bu ayetlerden
I. Esma-i Hüsnanın tanımı yapılmaktadır.
II. Allah’ın birliği özellikle vurgulanmaktadır.
III. Yüce Allah, güzel isimleriyle tanıtılmaktadır.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
E

5) Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu itibariyle Haşr suresinin ayetleriyle ilişkilendirilemez?CEVAP
B

6) “Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah’a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, ‘(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkâr ederiz.’ diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçekten kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.”
(Nisa suresi, 150-151. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?CEVAP
A

7) Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?CEVAP
D

8 ve 9. soruları aşağıdaki Bakara suresinin 255. ayetine göre cevaplayınız.

“Allah, O’ndan başka ilah yoktur. O, hayy (diri)dir, kayyûmdur (yarattıklarını koruyup bizzat yönetendir). Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

8) Bu ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
D

9) Bu ayette aşağıdaki Allah’ın sıfatlarından hangisine değinilmiştir?CEVAP
E

10) “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, ‘Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin.’ diye vahyetmişizdir.”
(Enbiyâ suresi, 25. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?CEVAP
A

11) İslam inanç esaslarıyla ilgili,
I. İnsanın fıtratına uygundur.
II. Tartışılamayan birer dogmadan ibarettir.
III. Akl-ı selimin kolayca kabul edebileceği bir niteliğe sahiptir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D