Kazanım Testleri

9. Sınıf Din Kültürü – Gençlik ve Değerler – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Gençlik ve Değerler
TESTİN ADI:Gençlik ve Değerler – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Gençlik ve Değerler – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bir toplum içinde veya insanlar arasında benimsenmiş veya yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymetlere – – – – denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?CEVAP
D

2) Değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir değerlendirmedir?CEVAP
B

3)
• “Şüphesiz Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve taşkınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.”
(Nahl suresi, 90. ayet)
• “Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabb’in kullara zulmedici değildir.”
(Fussilet suresi, 46. ayet)

Bu ayetlerden;
I. Allah kötü olanı emretmez.
II. Allah’a itaat iyiliğe götürür.
III. Kötülük yapmak insanın kendine zulmüdür.
yargılarının hangilerine varılabilir?CEVAP
E

4) Değerler kendiliğinden oluşmaz, her zaman bir kaynağa ihtiyaç duyar. Bu bağlamda birey ve toplumlar bir inanç sitemine göre değer yargılarını oluşturmaya önem vermişlerdir.
Burada değerlerin oluşumuna etki eden;
I. din,
II. eğitim,
III. çevre

faktörlerinden hangileri vurgulanmıştır?CEVAP
A

5) İslamiyet, kendi temel prensiplerine ters düşen, sosyal değerlere zarar verici örf ve adetleri kabul etmemiştir.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?CEVAP
C

6) Bir toplumda “eskiden beri uygulanagelen, dolayısıyla kuşaktan kuşağa iletilen, kültürel değer, alışkanlık ve davranışlara”

verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

7) Örf ve adetlerimizde önemli yer tutan aşağıdaki uygulamaların hangisinde din duygusu daha yoğundur?CEVAP
B

8) Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizle ilgili yanlış bir bilgidir?CEVAP
E

9) Aşağıdakilerden hangisi ahlak-din ilişkisini doğrudan ifade etmez?CEVAP
A

10) Aşağıdakilerden hangisi ahlakın sözlük anlamlarından biridir?CEVAP
D

11) Peygamberlerin ortak amaçlarından biri de insanların, ahlakını güzelleştirmelerinde onlara rehberlik etmek ve model olmaktır. Hz. Peygamber de “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.’’ diyerek bu durumu açıkça belirtmiştir.

Hz. Peygamberin aşağıdaki yönlendirmelerinden hangisi bu parçada anlatılan hususla ilgili değildir?CEVAP
A

12) “Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.”

Bu hadiste vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E