Kazanım Testleri

9. Sınıf Din Kültürü – Gençlik ve Değerler – 3 (2019-2020)

9. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS: Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Gençlik ve Değerler
TESTİN ADI:Gençlik ve Değerler – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Gençlik ve Değerler – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Hz. Yusuf ahlakına toz kondurmaktansa yıllarca hapiste yatmayı göze almış ve gelecek nesillere örnek olmuş ahlak abidesi bir şahsiyettir.
Buna göre, Hz. Yusuf’un ahlakıyla ilgili;
I. izzetli,
II. iffetli,
III. merhametli
özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
C

2) Hz. Ali: “Biz Bedir’de Allah Resulü’ne sığınıyorduk. O gün kendileri, düşmana en yakın duranımız, insanların en cesur ve metânetli olanı idi.” demiştir.

Bu metinde Hz. Peygamberin hangi yönü vurgulanmaktadır?CEVAP
A

3) Hayatı boyunca yiğitliğin ve kahramanlığın sembolü olmuştur. Onun cesaret ve kahramanlığını anlatan pek çok olay gerçekleşmiştir. Örneğin hicret esnasında Hz. Peygambere zaman kazandırmak için canı pahasına yatağında yatmıştır. Hz. Peygamberle birlikte Tebük dışındaki bütün savaşlara katılmıştır. Bu savaşlarda sancaktarlık yapmış ve büyük kahramanlıklar göstermiştir.

Parçada anlatılan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

4) Aşağıdakilerden hangisi gençlerin anne babalarına karşı görevlerinden değildir?CEVAP
D

5) Örf ve adetlerden;

I. selamlaşmak,
II. sünnet merasimi,
III. başlık parası

hangileri kaynağını dinden almıştır?CEVAP
C

6) “Güçlü kimse, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman kendine hâkim olabilen kimsedir.”

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu hadisin mesajıyla uyumludur?CEVAP
E

7) “Ey inananlar! Allah için adaletle şahitlik edenlerden olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın, takvaya yakışan budur. Allah’tan korkun, kuşkusuz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”
(Maide suresi, 8. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin mesajlarından biri değildir?CEVAP
B

8) “Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez.”

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu hadisin mesajıyla uyumludur?CEVAP
C

9) Hz. Muhammed peygamberlik görevi verilmeden önce de haksızlığa karşı duruyor ve haklının yanında yer alıyordu. Bundan dolayı Erdemliler Topluluğu’na (Hilfu’l-Fudul) katılmıştı çünkü bu topluluğun amacı haksızlığa uğrayan, güçsüz ve kimsesiz insanların hakkını korumaktı.

Bu paragrafta Peygamberimizin hangi özelliği vurgulanmaktadır?CEVAP
D

10) Din, insanın değer yargılarını oluşturmada en önemli faktör kabul edilir. Çünkü insanın bu hayatı nasıl yaşayacağı, ölümden sonra hayatın karşılığının ne olacağı, ebedi mutluluğa nasıl ulaşılacağı vb. sorulara yönelik dinin insana teklif ettiği inanç ve değerler insan kişiliğini etkilemektedir. Bundan dolayı dinî ya da ahlaki değerlerin yanlış anlaşılması ve yorumlanmasının, bireyin davranışlarını ve değer yargılarını olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat edilmelidir.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

11) Kureyş kabilesinden bir kadın hırsızlık yapar. İleri gelenlerin bazısı Hz. Peygamberin çok sevdiği Usame’ye giderler. Usame kadının affedilmesi için aracı olur ve Peygamberimiz buna çok üzülür.Ayağa kalkar ve şunları söyler: “Ey insanlar, sizden öncekiler, varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf biri yaptığında onu cezalandırırlardı.Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim, bu suçu işleyen Muhammed’in kızı Fatıma da olsa onun cezasını veririm.”

Bu parçadaki altı çizili cümle Hz. Peygamberin aşağıdaki hangi özelliğiyle ilgilidir?CEVAP
E

12) Başkalarının haklarını korumak üzere cesur davranan kişilerin bu davranışının gerçek bir kahramanlık olması, yalnızca Allah rızası için yapılmasıyla mümkündür. Gösterilen cesaretin erdem sayılabilmesi için; benlik, kibir, hâkimiyet kurma düşüncesi, riya, çıkar isteği gibi durumların olmaması gerekir. Dini ve insanı korumak gibi üstün amaçlarla hareket edildiği takdirde gösterilen cesaret, gerçek bir şecaat örneği olacaktır.

Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
D