Kazanım Testleri

9. Sınıf Din Kültürü – Gönül Coğrafyamız – 3 (2019-2020)

9. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Gönül Coğrafyamız
TESTİN ADI:Gönül Coğrafyamız – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Gönül Coğrafyamız – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki bilgilerden hangisi Endülüs’le ilgili değildir?CEVAP
C

2) İslam medeniyetinin ilim ve kültür merkezi olan;
I. Kurtuba
II. Gırnata
III. Horasan
şehirlerinden hangileri Endülüs topraklarında yer almaktadır?CEVAP
D

3) Endülüs’te İslam medeniyetini yansıtan önemli mimari eserler ve kütüphaneler inşa edilmiştir. Bu kütüphanelerdeki kitap sayısı aynı dönemdeki Avrupa kütüphaneleriyle kıyaslanmayacak kadar çoktur. Önemli mimari eserlerden biri de Kurtuba Camii’dir fakat günümüzde ibadethane olarak kullanılmamaktadır. Endülüs’teki İslam medeniyeti sanat ve estetiğinin en güzel örneklerinden biri de kale olarak inşa edilen ve günümüze kadar ulaşan Elhamra Sarayı’dır.

Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?CEVAP
A

4) İslam medeniyetine eserleriyle katkıda bulunan İbn Hazm, İbn Rüşd ve İbn Arabî, Endülüs’te yetişen âlim ve filozofların en çok bilinenleridir. Bu topraklarda dilden edebiyata, fıkıhtan tefsire, matematikten astronomiye, tıptan kimyaya pek çok eser verilmiştir. İslam medeniyetinin Batı’ya taşınmasında köprü görevi gören bu coğrafyadaki ilmî çalışmalar, diğer din mensuplarınca Latinceye tercüme edilmiştir.

Bu parçadan hareketle;

I. Endülüs’teki mimari eserler en az ilmi eserler kadar zengindir.
II. Müslüman bilgin ve düşünürlerin eserleri diğer dillere çevrilmiştir.
III. Endülüs, İslam medeniyetinin Avrupa’daki önemli ilim merkezlerinden biridir.

yargılarından hangilerine varılabilir?CEVAP
E

5)
• “Nehrin öbür yakası” anlamına gelmektedir.
• Orta Asya’da Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölgenin adıdır.
• Buhara, Semerkant gibi ilim merkezlerinin bulunduğu İslam medeniyetinin önemli bir havzasıdır.

Hakkında bilgi verilen bu bölgenin adı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

6) Hint alt kıtasında İmam Rabbâni, Şah Veliyullah Dihlevî gibi âlimler tefsir, hadis, kelam ve tasavvuf alanlarındaki eserleriyle İslam medeniyetinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu coğrafyanın yirminci yüzyıldaki önemli şair ve düşünürü Muhammed İkbal’dir. İkbal, fikirleriyle günümüz İslam düşüncesini etkilemiştir. İngiliz sömürüsüne karşı ülkesinin bağımsızlığı için çalışmış, Türk millî mücadelesine de destek vermiştir. Cavidname adlı eser onun önemli eserlerindedir

Bu parçadan Hint alt kıtasıyla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?CEVAP
B

7)

Görsellerle aşağıdaki mekân isimleri eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?CEVAP
D

8)
I. Fetihten sonra sahabeler, Amr b. Âs Camii’nde Kur’an, hadis ve fıkıh halkaları kurmuştur.
II. Fâtımîler tarafından kurulan Ezher Medresesi İslâm dünyasının hâlen ayakta olan en eski eğitim kurumudur.
III. Kahire’de kurulan Dârü’l-Hikme’de felsefe, mantık, matematik, tıp gibi ilim dallarında çalışmalar yapılmıştır

Numaralanmış eğitim kurumlarından hangileri Mısır’da bulunmaktadır?CEVAP
E

9) Aşağıdakilerden hangisi takva kavramının tanımıdır?CEVAP
C

10, 11 ve 12. soruları aşağıdaki Hucurât suresi, 13. ayete göre cevaplayınız.

“Ey insanlar! Sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz en takvalı olanınızdır. Allah her şeyi bilmektedir ve her şeyden haberdardır.”

10) Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?CEVAP
B

11) Bu ayetin mesajı aşağıdaki hadislerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?CEVAP
A

12) Aşağıdaki hadislerden hangisinin anlamı bu ayetin anlamıyla örtüşmektedir?CEVAP
E