Kazanım Testleri

9. Sınıf Din Kültürü – İslam ve İbadet – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:İslam ve İbadet
TESTİN ADI:İslam ve İbadet – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İslam ve İbadet – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) İbadetleri niteleyen farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah, haram ve mekruh kavramlarının adı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

2) Ef’al-i mükellefin bakımından aşağıdaki ibadetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?CEVAP
A

3) İslam’a göre zengin Müslümanların mükellef olduğu ibadetler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?CEVAP
C

4) Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farz-ı kifayedir?CEVAP
E

5)
• Yapılması öğütlenip övülen fakat yapılmamasında bir sakınca olmayan eylemlerdir.
• Allah’ın mükelleflere yapılmasını açık ve kesin olarak emrettiği fiillere denir.
• Hz. Peygamber’in farz ve vacipler dışında yaptığı bağlayıcı olmayan fiilleridir.
• Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz, fiil ve davranışlardır.

Bu tanımlarla aşağıdakiler eşleştirildiğinde hangi kavram dışarda kalır?CEVAP
B

6) İslam dinine göre ibadetleri yerine getirmekle yükümlü olmak için bir kişide,
I. Akıllı olmak
II. Ergenlik çağına girmek
III. Ef’al-i mükellefin ile ilgili kavramları bilmek
şartlarından hangilerinin bulunması zorunludur?CEVAP
D

7)
• Mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı fiiller demektir.
• Sözlükte açığa çıkan, açıklanan, serbest bırakılan şey anlamlarına gelir.
• Yapılmaları zorunlu olmadığı gibi yasak da değildir fakat ölçülü ve dengeli olunmalıdır.

Bu bilgiler, aşağıdaki ef’al-i mekellefinden olan kavramlardan hangisine aittir?CEVAP
E

8) “Yaptıkları harcamaların kabul edilmesine engel olan esas sebep şudur: Onlar Allah’ı ve peygamberini tanımadılar; namaza da ancak üşene üşene gelirler ve harcamalarını gönülsüz olarak yaparlar.”
(Tevbe suresi, 54. ayet)
Bu ayetten,
I. İbadet içtenlikle ve isteyerek yapılmalıdır.
II. Gönüllü yardım kuruluşları yaygınlaştırılmalıdır.
III. Bir davranışın kabul edilip edilmemesi yapanın niyetine bağlıdır.
yargılarından hangileri çıkarılamaz?CEVAP
B

9) Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin temel ilkelerinden biri olan “ihlasla” ilgili değildir?CEVAP
C

10) “ … “Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! …”
(Bakara suresi, 286. ayet)

Bu ayet, ibadetlerle ilgili
I. Güç yetirilebilmeleri
II. Az fakat sürekli yapılmaları
III. Samimiyetle ve zamanında yerine getirilmeleri

durumlarından hangisiyle ilişkilidir?CEVAP
A

11) “Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.”
(Fatiha suresi, 5. ayet)

Bu ayetten,
I. İbadet edene yardım edilmelidir.
II. İbadet etmek için söz verilmelidir.
III. Sadece Allah’a ibadet edilmelidir.
yargılarından hangilerine varılabilir?CEVAP
C

12) “Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır…”
(Hac suresi, 37. ayet)

Bu ayette, aşağıdaki ibadetlerle ilgili özelliklerden hangisi vurgulanmaktadır?CEVAP
A