Kazanım Testleri

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyasal Türler Arası Etkileşim – 5 (2019-2020)

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyasal Türler Arası Etkileşim
TESTİN ADI:Kimyasal Türler Arası Etkileşim – 5
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyasal Türler Arası Etkileşim – 5 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi zayıf etkileşim türleri arasında yer almaz?CEVAP
C

2) Aşağıda bazı moleküller verilmiştir.
I. Cl2
II. HCl
III. NH3
IV. CO2

Buna göre hangileri kalıcı dipol etkileşimi gösterir? ( 1H, 6C, 7N, 8O, 17Cl)CEVAP
C

3)
• Molekülleri katı veya sıvı hâlde bir arada tutan kuvvetlerin genel adıdır.
• Polar moleküller arası çekim kuvvetlerine denir.
• Bir iyon ile polar molekül arasında oluşan çekim kuvvetlerine denir.
• Yoğun fazda soygaz atomlarını, ametal moleküllerini ve apolar molekülleri bir arada tutan kuvvettir.

Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?CEVAP
B

4) HCl, CH3Cl, CH4 molekülleri ile ilgili;
I. Üç molekülde de London kuvvetleri vardır.
II. HCl ve CH3Cl polar, CH4 ise apolardır.
III. Aynı ortamdaki CH4’ün kaynama noktası CH3Cl’nin kaynama noktasından yüksektir.

yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 6C, 17Cl)CEVAP
B

5) Kimya öğretmeni, Ayşe’den F2 ve Cl2 moleküllerinin aynı ortamdaki kaynama noktalarını karşılaştırmasını ve nedenini açıklamasını istemiştir.
Buna göre,”


Ayşe, yukarıdaki cevaplardan hangisini verirse soruyu doğru cevaplamış olur? (919F, 1735Cl )CEVAP
D

6) Polar maddelerin polar çözücülerde, apolar maddelerin apolar çözücülerde iyi çözünmesi beklenir.Yukarıdaki I, II ve III numaralı kapların içerisine belirtilen maddeler eklendiğinde hangi kaplarda çözünme olayının gerçekleşmesi beklenir? ( 1H, 6C, 7N, 8O, 17Cl)CEVAP
D

7)
I. C6H6(s) + 33,8 kJ/mol → C6H6(g)
II. CH4(g) → CH4(s) + 8 kJ/mol
III. NaI(k) + 700 kJ/mol → Na+(g) + I(g)

Yukarıda verilen değişimlerin hangilerinin gerçekleşmesi sırasında kopan yada oluşan bağlar zayıf etkileşimlerdir?CEVAP
C

8) Bazı elementlerin periyodik sistemdeki yerleri verilmiştir.

Buna göre verilen elementler ve oluşturdukları bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

9) Aşağıda X, Y ve Z elementlerinin katman elektron dizilimleri verilmiştir.
X: 2e– ) 5e– )
Y: 1e– )
Z: 2e– ) 8e– ) 4e– )

Buna göre,
I. Y ve Z arasında oluşan ZY4 molekülünde,moleküller arası dipol-dipol etkileşimi etkindir.
II. X ile Y arasında oluşan XY3 molekülü polardır.
III. Aynı ortamda kaynama noktaları X2 > Y2’dir.

yargılarından hangileri yanlıştır?CEVAP
A

10) X ve Y atomlarının katman elektron dağılımları aşağıda verilmiştir.
X: 2e–) 6e–)
Y: 2e–) 7e–)

Buna göre,
I. Yoğun fazda YX2 molekülleri arasında London kuvvetleri etkindir.
II. X ve Y atomları arasında polar kovalent bağ oluşur.
III. XYX2 molekülleri apolardır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

11) Aşağıda bazı moleküller ve bu molekülleri yoğun fazda bir arada tutan baskın etkileşim türleri verilmiştirBuna göre;
I. XZ3 molekülü polardır.
II. XY2 molekülünde yük dağılımı eşittir.
III. XZ3 molekülünün H2O içerisinde çözünmesi beklenir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

12)

Yukarıda X ve Y olarak gösterilen moleküllerin açık formülleri verilmiştir.

Buna göre;
I. X ve Y molekülleri polar kovalent bağ içerir.
II. Y molekülleri arasında London kuvvetleri vardır.
III. X molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimleri vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

Yorumunu Ekle