Kazanım Testleri

9. Sınıf Tarih – İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
TESTİN ADI:İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) ‘‘Türk’’ adından ilk olarak aşağıdaki metinlerden hangisinde bahsedilmiştir?CEVAP
D

2) Türkiye kelimesine coğrafi bir bölgenin adı olarak ilk kez Bizans kaynaklarında rastlanmıştır.

Bizans aşağıdaki bölgelerden hangisi için bu nitelemeyi kullanmıştır?CEVAP
A

3) Çin entrikalarının etkisiyle Türk devletlerinin ikiye bölünmesi aşağıdaki Türk anlayış ve uygulamalarından hangisinin bir sonucudur?CEVAP
C

4) Eski Türk veraset anlayışına göre ülke, hükümdar ailesinin ortak malı sayılmış ve aileye mensup her erkeğe hükümdar olma yolu açılmıştır.

Bu uygulamanın;
I. merkezî otoritenin zayıflamasına,
II. taht kavgalarının görülmesine,
III. devletlerin kısa ömürlü olmasına

verilen durumlardan hangilerine neden olduğu söylenebilir?CEVAP
E

5)
I. Toy,
II. Kengeş,
III. Kurultay

Eski Türklerde meclisi adlandırmak için yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır?CEVAP
E

6) Uygur metinlerinde güç, kuvvet anlamına gelen Türk kelimesi Çin kaynaklarında miğfer anlamında kullanılmıştır.

Bu farklılığın ortaya çıkması Türklerin;
I. toplumlar üzerindeki etkileri,
II. çok yönlü bir millet olmaları,
III. geniş alanlara yayılmaları

verilen özelliklerinden hangileri ile ilgilidir?CEVAP
D

7)
I. Türk kelimesini ilk kez devlet adında kullanan Kök Türklerdir.
II. Türkiye adı coğrafi bir bölge olarak Bizans kaynaklarında kullanılmıştır.
III. Ziya Gökalp’e göre Türk adı; töreli, kanun, nizam sahibi demektir.
IV. Türk kelimesi Dîvân-ü Lügâti’t-Türk’te olgunluk çağı demektir.
V.Türkiye adı ilk kez Malazgirt Savaşı sonrasında kullanılmıştır.

Türk adının anlamı ve Türkiye ifadesi ile ilgili numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

8) Toprak yani ülke, Orta Asya’da yaşayan Türklerde yurt olarak isimlendirilmiştir. Yurt, hükümdarın şahsi malı değildir. Göçebe toplumların özelliği olarak Türkler, ancak hür ve müstakil yaşayabildiği toprağı ülke olarak görmüşlerdir. Müstakil yaşayamadıkları toprağı da kolayca terk edebilmişlerdir.

Yalnız bu bilgilere dayanarak, Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
A

9) Asya Hun İmparatoru Mete, devletin iç politikasını; halkın refah, huzur ve barış içerisinde yaşatılması ve ekonomikseviyesinin yükseltilmesi, ayrıca törenin halka adil bir şekilde uygulanması olarak belirlemiştir. Bu politika, günümüze kadar bütün Türk devletlerinde temel politika olarak uygulanmıştır.

Bu bilgiler doğrultusunda;
I. Türk devletlerinde sosyal devlet anlayışı hâkim olmuştur.
II. Türk devlet geleneği tarihsel devamlılığa sahiptir.
III. Türkler, merkezî devlet örgütlenmesine önem vermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
C

10) Eski Türklerde ülke hanedanın ortak malı olarak kabul edilmiştir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?CEVAP
D

11) Eski Türklerde kadının toplumda önemli bir yeri vardı.

Aşağıdakilerden hangisi hatunların siyasi yetkiye sahip olduğunu gösterir?CEVAP
A

12) Türkler 630’da Çinlilerle yaptıkları savaşta yenilince Doğu Kök Türk Devleti yıkıldı. Binlerce Türk Çinlilere esir düştü. Kürşad, otuz dokuz arkadaşıyla birlikte ihtilal yapmaya karar verdi. Komitede alınan karara göre Çin İmparatoru rehin alınacak, imparatorun hayatına karşılık Çin sarayında bulunan yeğeni kurtarılacaktı. Ardından Ötüken’e gidilecek ve bir devlet kurulacaktı

Bu durum Türklerin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?CEVAP
D