Kazanım Testleri

9. Sınıf Tarih – İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası – 3 (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
TESTİN ADI:İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

[TEST ADI] Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Konargöçer bir hayat süren Türklerin en önemli geçim kaynağı hayvancılıktı.

Orta Asya’da yaşayan Türklerin hayat şartları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
B

2)Asya Hun Devleti ile Çin arasında ticari antlaşmalar yapılmasına rağmen zaman zaman ekonomik temelli savaşlar da yapılmıştır.

Buna göre Orta Asya’daki mücadelelerin temel sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?CEVAP
B

3) “Ordu millet” anlayışının yerleştiği Türklerde aşağıdakilerden hangisi görülmemiştir?CEVAP
C

4) Asya Hun ve II. Kök Türk Devleti’nin Orta Asya’da yaşayan bütün Türk boylarını hâkimiyetleri altında toplamaları dikkate alındığında bu devletler hakkında,

I. Askerî ve siyasi açıdan güçlüdürler.
II. Bölgede Türk siyasi birliğini sağlamışlardır.
III. Ulusçu bir karaktere sahiptirler.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
E

5) Hunlar ve Kök Türkler Dönemi’nde din değiştirmek ve yerleşik yaşama geçmekle ilgili hükümler ve öneriler genellikle kurultay kararıyla reddedilmiş, din değiştirmenin millî benliği yok edeceği düşünülmüştür.

Mani dinini kabul eden ve yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti olan Uygurların;

I. askerî yeteneklerinin azalması,
II. töre hukukunun pek çok alanda geçerliliğini sürdürmesi,
III. dinî terimlerin Türkçe karşılıklarının kullanılması

özelliklerinden hangileri Hunlar ve Kök Türkler döneminde duyulan kaygıyı doğrulamaktadır?CEVAP
A

6) Kök Türk hükümdarı Mukan Kağan ülkenin batı kanadının yönetimini amcası İstemi Yabgu’nun yönetimine bırakmıştır.

Hakkında bilgi verilen Türk yönetim sisteminin adı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

7) Uygurların;
I. Manihaizm dinini benimsemeleri
II. Kendilerine özgü alfabe kullanmaları
III. Yönetimde kurultay kararlarına önem vermeleri
IV. Kağıt ve matbaa tekniğinde gelişmeleri

özelliklerinden hangilerinin kendilerinden önceki Türk devletlerinden farklı olduğu savunulabilir?CEVAP
D

8)
I. İkili devlet teşkilatı anlayışının benimsenmesi
II. Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması
III. Ülkenin töreler ile yönetilmesi

Verilenlerden hangileri ilk Türk devletlerinin ortak özellikleri arasında yer almaktadır?CEVAP
E

9) İlk Türk devletlerinde yönetim anlayışı “ülke hanedanın ortak malıdır.” şeklindedir. Bu durum beraberinde bazı sorunlara yol açmıştır.

Bu anlayış ilk Türk devletlerinde aşağıdaki sorunlardan hangisine yol açmaktadır?CEVAP
A

10) Karluklar; Uygurlar ve Basmillerle birleşerek II. Kök Türk Devleti’ni yıkmışlardır. Bir süre Uygurların egemenliğinde yaşayan Karluklar, Uygurlarla anlaşamayınca batıya göç etmişler, Talas Savaşı’nda Abbasilere yardım ederek Çin’in yenilmesinde rol oynamışlardır.

Buna göre,
I. Türk toplulukları birbirleriyle mücadele etmiştir.
II. Karluklar İslamiyet’i kabul etmiştir.
III. Çin vergiye bağlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
A

11) Kök Türk hükümdarı Tapo Kağan Çin’in etkisinde kalmış, dış politikada yanlış uygulamalar yapmıştır. Manihaizmi benimsemiş, Çin’in lüks mallarının ticaretle ülkesine girmesine izin vermiştir. Bu durum Türk halkını rahatsız etmiştir.

Bu bilgilere göre,
I. Halk geleneksel yapıyı korumak istemiştir.
II. Ticaret yolları Türklerin kontrolüne girmiştir.
III. Tapo Kağan tahttan indirilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?CEVAP
D

12) İlk Türk devletlerindeki sosyal yapı ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?CEVAP
B