Kazanım Testleri

9. Sınıf Tarih – İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası – 4 (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
TESTİN ADI:İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan göçlerin siyasi sebeplerinden biri değildir?CEVAP
C

2) Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi sonuçlarından biridir?CEVAP
A

3) Büyük Hun Devleti’nin dağılması ile Hunların bir kısmı ve birçok Türk boyu öncelikle Aral Gölü ve Hazar Denizi arasındaki bölgeye gelmişler buradan da Karadeniz’in kuzeyine yönelmişlerdir. Burada yaşayan Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar gibi kavimlere baskı yapmışlardır.

Bu durumun sonucunda aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmıştır?CEVAP
B

4) Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün kültürel sonuçlarından biridir?CEVAP
C

5) Balamir komutasında batıya göç eden Hunlar, Uldız döneminde Macaristan’a gelerek burada devlet kurmuşlardır. Avrupa Hun Devleti’nin etkileri tüm Avrupa’ya yayılmıştır.

Avrupa Hun Devleti’nin Avrupa’yı;
I. askerî,
II. dinî,
III. kültürel

alanlarından hangilerinde etkilediği söylenebilir?CEVAP
D

6) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hunları ile ilgili bir özellik değildir?CEVAP
D

7) Avrupa Hun Devleti hükümdarı Attila, Bizans’ı vergiye bağladıktan sonra, Galya ve Batı Roma üzerine de başarılı seferler yaptı.

Bu durum, Avrupa Hunlarıyla ilgili;
I. Kavimler Göçü’nün başlatıldığı,
II. egemenlik alanının daraldığı,
III. ekonomik kazanımlar elde edildiği

verilenlerden hangilerinin göstergesi değildir?CEVAP
D

8) Attila’nın hükümdarlığının ilk zamanlarında Doğu Roma ile Margos Antlaşması imzalanmıştır.
Buna göre;
• Hunlarca esir edilmiş Romalılar ile çeşitli nedenlerle ülkelerini terk eden Hunlar, Doğu Roma Devleti’ne kabul edilmeyecektir.
• Romalılar, Hunların hâkimiyeti altında olan kavimlerle iş birliği yapmayacaktır.

Margus Antlaşması’nın verilen maddelerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
B

9) Avrupa’da kendi göçebe geleneklerini sürdüren Hunlar, ele geçirdikleri bölge halkı ile beraber yaşamışlardır. Attila’nın sarayında Hun dilinden başka Latin ve Germen dilleri de konuşulmuştur.

Buna göre,
I. Hunlarda hoşgörülü bir yönetim uygulanmıştır.
II. Hunlarda kültürel birlik sağlanmıştır.
III. Hun ülkesinde kültürel etkileşim gerçekleşmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşabilir?CEVAP
C

10) Kırgızlara ait dünyanın en uzun destanı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

11) Malazgirt Savaşı’nda saf değiştirerek Selçukluların savaşı kazanmasında etkili olan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

12)
I. Avarlar
II. Hunlar
III. Kök Türkler

Yukarıdaki Türk topluluklarından hangileri hem Asya’da hem Avrupa’da devlet kurmuşlardır?CEVAP
C