Kazanım Testleri

9. Sınıf Tarih – İnsanlığın İlk Dönemleri – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:İnsanlığın İlk Dönemleri
TESTİN ADI:İnsanlığın İlk Dönemleri – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İnsanlığın İlk Dönemleri – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Sümerler tarafından bulunan çivi yazısı Anadolu’da yaşayan uygarlıklar tarafından da kullanılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?CEVAP
C

2) Hititlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi bu dönemde yazının kullanıldığına kanıt olarak gösterilemez?CEVAP
E

3)
● Ziggurat adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdir.
● Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi oluşturmuşlardır.
● Tarihte ilk yazılı kanunları hazırlamışlardır

Bazı özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

4) İlk Çağ’da uygarlıklar arası kültürel etkileşime yol açan etkenler arasında;
I. ticari faaliyetler,
II. savaşlar,
III. göçler

yukardakilerden hangileri yer alır?CEVAP
E

5) Hitit uygarlığına ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

6)
● Krallar yaptıkları işleri tanrıları “Haldi” adına yaparlardı.
● Taş işçiliğinde gelişmişlerdi.
● Günümüzde varlığını koruyan sulama kanallarını inşa etmişlerdir

Bazı özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

7) Yunan Medeniyeti’nin ortaya çıktığı coğrafyanın, dar bir sahil şeridi olup dağlık bir yapısı vardır.

Bu durumun;
I. Ege göçlerinin yaşanmasına,
II. Merkezî devletler kurulamamasına,
III. Çok tanrılı dinî inanca sahip olunmasına

gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?CEVAP
C

8) İlk Çağ uygarlıkları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

9) Dağlık bir konuma sahip olan Yunanlılar toprakları tarım yapmaya elverişli olmadığı için buradaki halk, deniz ticaretine yönelmiş; Mısırlılar ve Sümerliler ise nehir kenarlarında tarımsal faaliyetler yürütmüşlerdir.

Buna göre medeniyetlerin ekonomik faaliyetlerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmiştir?CEVAP
A

10) Aşağıda Mısır Medeniyeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?CEVAP
A

11) Hititler, Asurlular ile yaptıkları ticaret sonucunda çivi yazısını öğrenmişler ve Anadolu’da bu yazıyı kullanmışlardır.

Buna göre;
I. Ticaret, kültürler arası etkileşimi sağlar.
II. Asurlular, Hititlilerden daha ileri düzeydedir.
III. Asurlular, Anadolu kültüründen etkilenmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
C

12)
● Tek tanrılı dine inanan ilk topluluktur.
● Doğu Akdeniz medeniyetlerinden biridir

Bazı özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C