Kazanım Testleri

9. Sınıf Tarih – İslam Medeniyetinin Doğuşu – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:İslam Medeniyetinin Doğuşu
TESTİN ADI:İslam Medeniyetinin Doğuşu – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İslam Medeniyetinin Doğuşu – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) İslamiyet öncesi dönemde Arabistan Yarımadası ve çevresinde zamanın iki büyük gücü olan Doğu Roma (Bizans) ile Sasani İmparatorlukları bulunmaktaydı. İki imparatorluk da Arabistan Yarımadası’nı topraklarına katmak için çaba sarf etmemiştir.

Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. Arabistan Yarımadası’nın çöllerle kaplı olması
II. Arabistan topraklarının ekonomik getirisinin olmaması
III. Arabistan Yarımadası’nda farklı inançlara mensup toplulukların bulunması

gibi unsurlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?CEVAP
D

2) İslamiyet öncesi Arap toplumunda bedeviler (göçebe) ve hadariler (şehirli) olmak üzere iki grup yaşamaktaydı.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi bedevilerin göçebe bir yaşam sürdürmüş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?CEVAP
A

3) İslamiyet öncesi dönemde Orta Asya bölgesine hâkim olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

4) İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası’nda toplumsal eşitsizlik yaygın bir durumdur.

Yukarıdaki bilgiye kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?CEVAP
C

5)
I. Nebati, Tedmür, Gassani, Main gibi farklı devletlerin aynı anda hüküm sürmesi
II. Kabilecilik anlayışına dayalı toplum yapısı
III. Kabileler arası kan davalarının yaşanması

Yukarıda verilenlerden hangileri İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası’nda siyasi ve sosyal bir bütünlüğün sağlanamamasında etkili olmuştur?CEVAP
E

6)
I. İslamiyet’i yaymak amacıyla yapılmış savaşlardır.
II. Cahiliye Dönemi’nde haram aylarda yapılan savaşlardır.
III. Bu savaşlar Arabistan dışındaki güçlü devletlere karşı yapılmıştır.

Yukarıdakilerin hangisinde “Ficar Savaşları” ile ilgili doğru bir bilgi verilmiştir?CEVAP
B

7) İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası’nın genelinde putperestlik hâkim inancı oluşturmaktaydı. Hristiyanlık, Musevilik ve Haniflik (Hz. İbrahim’in dini) dinlerine mensup olanlar da vardı.

Buna göre İslamiyet öncesi Arap Yarımadası ile ilgili,
I. Semavi dine mensup insanlar da yaşamaktadır.
II. Putperestlik en çok kabul gören inanç sistemidir.
III. Dinî bir hoşgörü ortamı bulunmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?CEVAP
C

8)
I. Kabileler arasındaki problemlerin çözüme kavuşturulması
II. Edebî sohbetlerin yapılması
III. Şiir yarışmalarının düzenlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası’nda kurulan panayırların, ekonomik yaşam kadar sosyal hayatın da bir parçası olduğunun göstergesidir?CEVAP
E

9) İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası’ndaki toplumsal yaşama “Cahiliye Devri” (Bilgisizlik Çağı) denilmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?CEVAP
C

10)

Yukarıdaki haritada A, B ve C ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki hangi imparatorluk ya da krallık gelmelidir?CEVAP
A

11) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde Araplar tarafından kutsal sayılan haram aylardan biri değildir?CEVAP
B

12) Aşağıdakilerden hangisi Hilfu’l-Fudûl Antlaşması’nın ve bu antlaşmayla kurulan cemiyetin özelliklerinden biri değildir?CEVAP
D