Kazanım Testleri

9. Sınıf Tarih – İslam Medeniyetinin Doğuşu – 3 (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:İslam Medeniyetinin Doğuşu
TESTİN ADI:İslam Medeniyetinin Doğuşu – 3
SORU SAYISI:
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İslam Medeniyetinin Doğuşu – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Emeviler Dönemi’nde meydana gelen;
I. Arap olmayan Müslümanların mevali sayılması,
II. devlet yönetimine sadece Arapların gelmesi,
III. geniş bir alanda hâkimiyet kurulması

gelişmelerinden hangileri toplumsal birlik ve beraberliğin oluşmasını olumsuz etkilemiştir?CEVAP
D

2) Emevi Devleti’nin yıkılmasında;
I. cihat politikasının devam ettirilmesi,
II. merkezî otoritenin zayıflaması,
III. Arap milliyetçiliği politikasının izlenmesi

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenemez?CEVAP
A

3) Emevi Devleti’ndeki;
I. ilk Arap parasının bastırılması,
II. Arapçanın resmî dil olması,
III. Arap olmayanların köle kabul edilmesi

gelişmelerinden hangileri Arap milliyetçiliğine kanıt olarak gösterilebilir?CEVAP
E

4) Emeviler Dönemi’nde Arap olmayan Müslümanlar için köle anlamına gelen “Mevali” kavramı kullanılmış, yönetimde Araplara yer verilmiştir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?CEVAP
C

5) Emevi halifesi Abdülmelik Dönemi’nde ilk Arap-İslam parası bastırılmış ve devletin resmî dili Arapça olmuştur.

Bu durumun;
I. Arapça’nın yaygınlaşması,
II. ekonominin güçlenmesi,
III. İslamiyet’in yayılması

sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir?CEVAP
D

6) Sekizinci Emevi halifesi olan Ömer bin Abdülaziz’in ilk dört halifeye ithafen “Beşinci Halife” ya da Hz. Ömer’e ithafen “İkinci Ömer” olarak anılmasında;

I. mevalilerden alınan cizye vergisini kaldırarak ayrımcılığa son vermesi,
II. toplumun her kesimini kucaklayan bir yönetim anlayışını benimsemiş olması,
III. fetih politikasına son vermesi

faaliyetlerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?CEVAP
C

7) Emeviler zamanındaAraplarla savaşanTürkler, Abbasiler zamanında İslamiyeti benimsemeye başlamışlardır.

Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. ırkçı politikanın terk edilmesi,
II. Türklere hoşgörülü davranılması,
III. halifelerin seçimle başa gelmesi

yukarıda verilen unsurlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
C

8) Aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisi Abbasileri Şii tehlikesinden kurtarmıştır?CEVAP
C

9) Abbasilerin son dönemlerinde halifenin otoritesi zayıflamaya başlamış, devlet yönetiminde Türk ve İran kökenli devlet adamları etkili olmaya başlamıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine zemin hazırladığı söylenebilir?CEVAP
D

10) Aşağıdaki Abbasi halifelerinden hangisi, devlet yapısında güçlenen Arapların ve İranlıların karşısında Türkleri dengeleyici bir unsur olarak değerlendirmiştir?CEVAP
A

11) Abbasi Halifesi Mu’tasım zamanında devlet içindeki Türklerin durumu daha da sağlamlaşmıştır. Türk komutanlar, ülke içinde çıkan isyanların bastırılmasında görev almış ve Bizans üzerine Anadolu’ya yönelik seferlere de katılmışlardır.

Yukarıdaki gelişmelerin sonucunda Bağdat’ın kuzeyinde Türkler için aşağıdaki şehirlerden hangisi kurulmuştur?CEVAP
B

12)
I. Abbasi Hanedanı’nın varlığının korunması
II. Bizans’tan gelebilecek tehditlerin önlenmesi
III. İsyanların bastırılması

Abbasiler yukarıda belirtilen hangi gerekçelerle Türklerden yararlanmışlardır?CEVAP
E