Kazanım Testleri

9. Sınıf Tarih – Orta Çağ’da Dünya – 3 (2019-2020)

9. Sınıf [DERS] Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Orta Çağ’da Dünya
TESTİN ADI:Orta Çağ’da Dünya – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Orta Çağ’da Dünya – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Çin uygarlığının oluşumunda;
I. Türk,
II. Moğol,
III. Tibet

yukarıdaki kültürlerden hangileri etkili olmuştur?CEVAP
E

2) Patrici – Plep arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanan ve Avrupa hukukunun temelini oluşturan Roma hukuk kurallarına verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

3) Günümüz Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş tarihi olarak MÖ 209’da ilk düzenli ordunun kuruluşunun kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?CEVAP
B

4) Asya Hun Devleti ile Çin arasında ticari antlaşmalar yapılmasına rağmen zaman zaman ekonomik temelli savaşlar da yapılmıştır.

Buna göre Orta Asya’daki mücadelelerin temel sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?CEVAP
B

5) Aşağıdaki Türk boylarından hangisi Bizans ordusunda paralı askerlik yaparken, Selçuklu ordusuna geçerek Malazgirt Zaferi’nin kazanılmasında etkili olmuştur?CEVAP
B

6) Mete Han Dönemi’nde görülen;

I. Çin’in vergiye bağlanması,
II. Türklerin bir bayrak altında birleştirilmesi,
III. kurultay düzenlenmesi

gelişmelerinden hangileri askerî açıdan güçlü olunduğunun kanıtıdır?CEVAP
D

7) Orta Çağ’da konar-göçer yaşamı benimseyen topluluklarda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir?CEVAP
B

8) Orta Çağ’da konar-göçer toplulukların ordusu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?CEVAP
B

9) Bizans ordusunda;

I. merkez kuvvetleri
II. eyalet askerleri
III. ücretli askerler
IV. yardımcı kuvvetler

birliklerinden hangileri yer almaktadır?CEVAP
E

10) XIV. yüzyıldan itibaren İngiltere ve Fransa gibi krallıkların ordularında maaş karşılığında asker bulundurmaya başlamışlardır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
D

11) Moğol İmparatorluğu’nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen “Büyük Yasa” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?CEVAP
A

12) Justinanus Kanunlarına göre;
● Kişiler evli oldukları önceden yapılmış bir sözleşme ile ya da din görevlisi ve tanıklar huzurunda evlenme iradelerini beyan ederek ispat eder.
● Bir kimse diğerinin bedenine zarar verirse veya bir şey çalarsa zarar gören şahıs, zararın telafi edilmesini isteyebilir ve bu tazminat para ile ödenir. Örneğin el veya sopa ile kemik kırılmışsa ve zarar veren kişi hür ise 300, köle ise 150 Roma parası ödenir.

Buna göre Justinanus Kanunları ile ilgili

I. Evlilik dinî bir temele dayandırılmıştır.
II. Hapis cezası uygulaması görülmüştür.
III. Somut örneklerle kanun maddeleri anlatılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
C